Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge

 
Viser 3 av 43 for: Alle
05.11.2009
l

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Slektsfosterhjem

Sammendrag

Innledning: Slektsfosterhjem er en fosterhjemsplassering i regi av det kommunale barnevernet der barnet plasseres til oppfostring i egen slekt eller familie. Tiltaket skal brukes når det er til barnets beste. Slektsfosterhjem beskrives som et tiltak med mål om å fremme trygghet, forutsigbarhet og stabilitet i omgang med relasjoner og nettverk, og legge til rette for sunn atferdsutvikling og gi god psykisk velvære for barn som er flyttet fra hjemmet.

Beskrivelse av tiltaket: Slektsfosterhjem er et av barnevernets tiltak for bedring av omsorgssituasjonen eller oppvekstbetingelser for barn og ungdom som ikke kan bo hjemme. Hovedmålet er at slektsfosterhjem skal gjøre det mulig for barn å få bo med personer de kjenner fra før og har tillit til. Dette skal redusere traumer som barn kan oppleve og på den andre siden bidra til hensiktsmessig atferdsutvikling, styrke barnets følelse av identitet og selvopplevelse gjennom kontakt med familiehistorien og egen kultur.

Evaluering av tiltaket: Slektsfosterhjem er evaluert i to studier i Norge (Holtan, 2002; 2004). Disse evalueringene består henholdsvis av en kvalitativ studie og en kvantitativ studie med kvasi-eksperimentell kontrollgruppedesign. Resultatene fra den siste studien viste at barna i slektsfosterhjem hadde en bedre psykisk helse og mindre atferdsforstyrrelser enn andre fosterbarn. Undersøkelsen viser ellers at slektsfosterhjem er noe mer stabilt enn ordinære fosterhjem. Internasjonal forskning peker i samme retning, og antyder også sterkere støtte for tiltakets evidens enn det foreløpig er dokumentert i Norge.

Ungsinns klassifisering: Slektsfosterhjem klassifiseres som er funksjonelt virksomt tiltak på evidensnivå 3 med dokumentasjonsgrad 3 (***).

 

Les hele beskrivelsen

Sist vurdert av Ungsinnpanelet den 16.06.2009

Scallywag boy at beach

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Tidlig innsats for barn i risiko (TIBIR) – Sosial ferdighetstrening for barn

Sammendrag

Innledning: Sosial ferdighetstrening for barn er èn av seks TIBIR-intervensjoner for barn i alderen 4-12 år som har eller er i risiko for å utvikle atferdsproblemer. Dette tiltaket gis direkte til barnet og gis parallelt med at foreldrene mottar foreldreveiledning. Intervensjonen tar sikte på å redusere atferdsproblemer hos barna, fremme deres sosiale ferdigheter og øke sosial inkludering. Videre tar intervensjonen sikte på å redusere negative samhandlingsmønstre (bl.a. forekomst av konflikt og konflikteskalering) i forhold til andre barn og ansatte i skolen og barnhagen.

Beskrivelse av tiltaket: Gjennom tiltaket lærer barn på prososiale ferdigheter gjennom individuelle møter i 8 til 10 uker. Barna trener systematisk på sosiale ferdigheter som kartlegging har vist at de ikke mestrer så godt. Det utarbeides individuelle mål for det enkelte barn med særlig fokus på utvikling av selvkontroll og problemløsningsferdigheter. Rollespill er en sentral metode i tiltaket og det er viktig å skape situasjoner som er relevante og meningsfulle for det enkelte barn.

Evaluering av tiltaket: I 2004-2005 ble det gjennomført en pilotstudie av TIBIR, men da ble det ikke gjennomført en egen evaluering av Sosial ferdighetstrening.  Det er gjennomført en RCT-studie av intervensjonen, men resultatene fra studien er ikke publisert ennå.

Ungsinns klassifisering: Sosial ferdighetstrening – TIBIR bygger på en allment akseptert teoretisk og forskningsmessig base. Tiltaket klassifiseres dermed som et tiltak på evidensnivå 2 (sannsynlig virksomt tiltak).

Les hele beskrivelsen

Sist vurdert av Ungsinnpanelet den 16.06.2009

Children play

Beskrivelse og vurdering av tiltaket De utrolige årene (DUÅ) – Foreldretreningsprogram

Sammendrag

Innledning: De utrolige årene BASIC foreldregrupper er et program for barn med atferdsproblemer i alderen 3-12 år. Programmet retter seg mot foreldrene og skal styrke deres kompetanse i å forebygge og behandle atferdsproblemene. Formålet er å redusere atferdsproblemene, samt styrking av barnets sosiale kompetanse og følelsesmessige reaksjoner. Programmet er opprinnelig utviklet i USA, men implementeres i Norge av Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord) ved Universitetet i Tromsø.

Beskrivelse av tiltaket: I gruppen lærer seg oppdragelsesstrategier som kan reduserer atferdsproblemer hos barn. Programmet starter med positiv relasjonsbygging mellom foreldre og barn ved bruk av lek. Temaene som følger er ros, belønningssystemer, effektiv grensesetting, hvordan håndtere negativ atferd, og problemløsing og styrking av empati og sosiale ferdigheter. Gruppene ledes av to trenede gruppeledere og det benyttes videovignetter, diskusjoner, rollespille og hjemmelekser som pedagogiske metoder.

Evaluering og erfaringer med tiltaket: Effekten av Foreldretreningsprogrammet i Norge har blitt undersøkt ved et randomisert kontrollgruppe design (RCT) med 127 barn i alderen 4-8 år. Forskjellene mellom gruppen som mottok Foreldretreningsprogrammet og kontrollgruppen var moderate til store i forhold til barnas atferdsproblemer. Foreldrenes bruk av positive strategier hadde økt og bruk av hard og usystematisk disiplinering var redusert. I tillegg var foreldrenes stress-nivå redusert. I brukertilfredshetsundersøkelser rapporterer en stor andel av foreldrene at de synes programmet er bra. Det er gjennomført flere av studier av effekten av Foreldretreningsprogrammet i USA og andre land som Danmark, England, Nederland, Tyskland, Portugal og New Zealand der programmet også er i bruk. Noen av studiene er gjennomført som uavhengige replikasjoner gjennomført av andre enn de amerikanske programeierne.

Ungsinnpanelets klassifisering: De utrolige årene – Basic foreldregrupper bygger på en allment akseptert teoretisk og forskningsmessig base, og tiltaket er evaluert i flere land i tillegg til i Norge ved RCT-studier. Programmet klassifiseres som et dokumentert virksomt tiltak på evidensnivå 4 med dokumentasjonsgrad 5 (*****).

Les hele beskrivelsen

Sist vurdert av Ungsinnpanelet den 22.09.2008

1 7 8 9