Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge

 
Viser 5 av 43 for: Alle
15.11.2009
Girl in the garden

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Barneperspektivsamtalen

Sammendrag

Innledning: Barneperspektivsamtalen er et lavterskel helsefremmende tiltak for barn av foreldre med psykisk sykdom og/eller rusmiddelmisbruk. Det overordnede målet med tiltaket er å redusere risikoen for problemutvikling hos barna. Tiltaket, som opprinnelig er utviklet i Nederland, implementeres i Norge av Voksne for Barn.

Beskrivelse av tiltaket: Barneperspektivsamtalen kan tilbys familien gjennom spesialisthelsetjenesten eller kommunale tjenester. Tiltaket består av inntil 3 samtaler om barna i familien, foreldrenes bekymringer og hvordan foreldrenes psykiske vansker kan få konsekvenser for barna. Målet med tiltaket å styrke foreldrekompetansen ved å gjøre foreldrene bevisst barnas perspektiv, styrke barnas evne til å mestre situasjonen, å oppdage eventuelle problemer for barna tidlig og å gi råd om ytterligere hjelp og støtte. 

Evaluering og erfaringer med tiltaket:Det foreligger ingen effektstudier av Barneperspektivsamtalen.

Ungsinnpanelets klassifisering: Barneperspektivsamtalen er godt beskrevet og har en klar teoretisk forankring. Tiltaket klassifiseres som et sannsynlig virksomt tiltak på evidensnivå 2.

Les hele beskrivelsen

Sist vurdert av Ungsinnpanelet den 06.10.2009

10.11.2009
COLOURBOX2346423

Beskrivelse og vurdering av tiltaket ART (Aggression Replacement Training)

Sammendrag

Innledning: Aggression Replacement Training (ART) er et manualisert tiltak som har til hensikt å forebygge og redusere (behandle) problematferd. Målgruppen er barn og unge i alderen 4-20 år, som har eller er i ferd med å utvikle atferdsvansker. Programmet, som først ble utviklet USA, implementeres i Norge av Diakonhjemmet Høgskole.

Beskrivelse av tiltaket: ART tilbys i grupper bestående av 4-8 barn. I gruppene gjennomgår barna trening i sosiale ferdigheter, sinnekontroll og moralsk resonnering. Tiltaket benytter seg av samtaler, rollespill og veiledning direkte med barnet. Ved å tilby barn og unge ART tar man sikte på å avhjelpe allerede eksisterende atferdsvansker, samtidig som man ønske å forebygge senere antisosial atferd (for eksempel rus og kriminalitet) i ungdoms- og voksen alder.

Evaluering og erfaringer med tiltaket:ART blitt evaluert i to norske studier. Begge inkluderte kontrollgrupper. I begge studiene fant man en reduksjon av atferdsproblemer og bedret sosial kompetanse hos barna etter at de hadde gjennomgått intervensjonen sammenliknet med før. Gruppeforskjellene mellom intervensjonsgruppene og kontrollgruppene er derimot ikke testet. Det foreligger i tillegg flere utenlandske studier fra utlandet med lovende resultater.

ART startet første gang opp i Norge i 2002. ART har blitt implementert i skoleverket, barnevernet, psykisk helsevern og i fengselsvesenet.

Ungsinnpanelets klassifisering: Tiltaket er evaluert med positive resultater i flere land i tillegg til i Norge. På bakgrunn av de norske studiene, klassifiseres ART som et funksjonelt virksomt tiltak på evidensnivå 3 med dokumentasjonsgrad 1 (*).

Les hele beskrivelsen

Sist vurdert av Ungsinnpanelet den 06.10.2009

05.11.2009
Preschooler

Beskrivelse og vurdering av tiltaket De utrolige årene – Dinosaurusskolen i smågrupper

Sammendrag

Innledning: De utrolige årene – dinosaurusgrupper er et program for barn i alderen 4-8 år med kartlagte atferdsforstyrrelser og sosiale vansker. Hovedformålet med programmet er å redusere atferdsvansker hos barna og styrke deres sosiale og emosjonelle kompetanse. Dinosaurusskolen tar sikte på å øke venneferdigheter og redusere tilbøyelighet til trass og konflikt. Programmet er opprinnelig utviklet i USA, men implementeres i Norge av Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord) ved Universitetet i Tromsø.

Beskrivelse av tiltaket: Intervensjonene er gruppebaserte (5-7 barn). Barna møtes til sammen i Dinosaurusskolen i ca. 40 timer, og samlingene er preget av praktiske øvelser og tilrettelagt lek. Sentralt i programmet er et variert utvalg av videovignetter med kort varighet. Vignettene viser eksempler på samspill mellom barn, mellom foreldre og barn, samt mellom lærer og barn. Disse danner utgangspunkt for en styrt samtale/idèdugnad i barnegruppen. Barna øver i gruppen i form av rollespill, leker, tilrettelagte aktiviteter, etc. på å bruke hensiktsmessige strategier. Dinosaurusskolen tilbys alltid i kombinasjon med DUÅ-foreldregruppe.

Evaluering og erfaringer med tiltaket: Effekten av Dinosaurusskolen er i kombinasjon med Foreldretreningsprogrammet undersøkt ved et randomisert kontrollgruppe design (RCT) med 127 barn 4-8 år med atferdsproblemer. Barna ble tilfeldig fordelt på tre grupper. En av gruppene mottok bare foreldretreningsprogrammet, en gruppe mottok både foreldretreningsprogrammet og barneprogrammet (Dinosaurusskolen) og en gruppe utgjorde kontrollgruppen. Dinosaurusskolen brukt alene er ikke evaluert i Norge. Forskjellene mellom gruppene som mottok de to intervensjonene og kontrollgruppen, var moderate til store i forhold til atferdsproblemer. Det var ingen signifikant forskjell mellom de to gruppene som mottok behandling. Dinosaurusskolen brukt alene er ikke evaluert i Norge. Utenlandske studier har vist større reduksjon i atferdsproblemer for barn der det har vært gitt både Dinosauruskolen og foreldretreningsprogrammet sammenliknet med de barna som ikke fikk Dinosaurusskolen.

Ungsinnpanelets klassifisering: Dinosaurusskolen anvendes ikke alene men alltid i kombinasjon med Foreldretreningsprogrammet i Norge, og det er muligens årsaken til at det ikke foreligger norske studier som undersøker effekten av Dinosaurusskolen alene. Dinosaurusskolen klassifiseres dermed som et tiltak på evidensnivå 2 (sannsynlig virksomt tiltak).

Dersom man vurderer Dinosaurusskolen i kombinasjon med Foreldretreningsprogrammet vil klassifikasjonen bli annerledes. Her foreligger det en norsk RCT studie (Larsson et al., 2008) som viser reduserte adferdsproblemer i gruppen som mottok kombinasjonen av Foreldretreningsprogrammet og Dionsaurusskolen sammenlignet med kontrollgruppen. Denne kombinasjonen klassifiseres som et dokumentert virksomt tiltak på evidensnivå 4 med dokumentasjonsgrad 5 (*****). Se Ungsinns vurdering av Foreldretreningsprogrammet (tiltak nr. 3 i Ungsinn).

Les hele beskrivelsen

Sist vurdert av Ungsinnpanelet den 05.03.2009

girl is cheerful

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Forebyggende Familieintervensjon (FFI)

Sammendrag

Innledning: Forebyggende Familieintervensjon (FFI) er et manualbasert primærforebyggende program rettet mot familier hvor en eller begge foreldrene har psykiske problemer. Intervensjonen består av 6-8 samtaler, både individuelle og samtaler med hele familien. Dette er et psykoedukativt tiltak hvor hovedformålet er å forebygge alvorlige psykiske problemer hos barn og ungdom, og det skal helst iverksettes før symptomene hos barna har utviklet seg.

Beskrivelse av tiltaket: I Norge beskrives tiltaket som en kombinasjon av 6-8 samtaler sammen med brosjyrene “Hvordan hjelper jeg barnet mitt? Håndbok for foreldre med psykiske problemer”. En påfølgende samtale skal lede til en fordypning av kunnskapen hos foreldrene og hjelpe med å avklare om det er behov for den mer omfattende forebyggende familieintervensjon (FFI). Intervensjonen tar utgangspunkt i familiens egen historie, og har som mål å styrke barns mestring. Parallelt ønsker man også å støtte foreldrenes rolle, og hjelpe dem å se barnas perspektiv på det som skjer. Gjennom FFI gjøres foreldrene oppmerksomme på hvilke konsekvenser deres psykiske problemer kan ha for barna, og hvordan de kan fremme beskyttelsesfaktorer (resiliens) hos sine barn.

Evaluering av tiltaket: Det eksisterer per i dag begrensede erfaringer med FFI i Norge, og ingen effektstudier er foreløpig gjennomført. Internasjonal forskning viser at det er mulig å forandre foreldrenes dysfunksjonelle innstillinger og barnerelatert atferd. FFI ser ut til å ha en positiv effekt på interaksjon mellom foreldre og barn, på en slik måte at foreldrenes atferd ble mer forståelig og dermed lettere å håndtere. Det foreligger ingen klare resultater som viser en reduksjon av symptomer hos barna.

Ungsinns klassifisering: FFI alene eller gitt sammen med tiltaket ”Hvordan hjelper jeg barnet mitt? har god forankring i teorien om risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer (resiliens) for depresjoner. Fordi det ikke foreligger norske effektstudier klassifiseres tiltaket som et sannsynlig effektiv tiltak på evidensnivå 2.

Les hele beskrivelsen

Sist vurdert av Ungsinnpanelet den 17.06.2008

Twin sisters

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Mestringsgruppe

Sammendrag

Innledning: Mestringsgrupper er et helsefremmende og forebyggende tiltak for barn av foreldre med psykisk sykdom og/eller rusmiddelmisbruk. Tiltaket er samtalegrupper for barn og unge i alderen 8-16 år og kan tilbys både gjennom kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten. Det overordnede målet med tiltaket er å styrke barnas ressurser og å styrke foreldrenes forståelse for barnas situasjon. Gjennom dette arbeidet skal risikoen for problemutvikling hos barna selv reduseres. Tiltaket implementeres i Norge av organisasjonen Voksne for Barn.

Beskrivelse av tiltaket: Tiltaket er manualbasert og består av åtte gruppesamlinger for barna og to gruppesamlinger for foreldrene. Gruppene ledes av trenede gruppeledere. I barnegruppen møter barna andre barn med lignende erfaringer som dem selv, og de får anledning til å snakke, lytte og bearbeide egne erfaringer, samt at de får støtte og hjelp til å mestre sin livssituasjon. Det anvendes metoder som samtale, rollespill, spill, lek, tegning, skriving, hjemmelekser, sosiogram/nettverkskart og videofilmer. I foreldregruppen tematiseres betydning av foreldrenes sykdom for barna, innholdet i barnegruppen og hva foreldrene kan gjøre for sine barn.

Evaluering av tiltaket: Den forebyggende effekten av Mestringsgrupper har ikke blitt evaluert i Norge eller internasjonalt.

Ungsinnpanelets klassifisering: Mestringsgrupper er godt beskrevet og har en klar teoretisk forankring. Tiltaket klassifiseres som et sannsynlig virksomt tiltak på evidensnivå 2.

Les hele beskrivelsen

Sist vurdert av Ungsinnpanelet den 06.10.2009

1 6 7 8 9