Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge

 
Viser 5 av 43 for: Alle
01.07.2010
Kids drawing

Beskrivelse og vurdering av tiltaket ALFA (Autoritativ lederstil forebygger atferdsproblemer)

Sammendrag

Innledning: ALFA er et opplærings- og veiledningsprogram rettet mot lærere. Hensikten med programmet er å utvikle læreren kognitivt og emosjonelt slik at hun/han blir best mulig i stand til å forebygge utvikling av atferdsproblemer i egen klasse. Psykolog Nils Eriksen har utviklet programmet.

Beskrivelse av tiltaket: Gjennom ALFA skal læreren utvikle en autoritativ oppdragerstil som han/hun skal praktisere overfor elevene. Dette er en oppdragerstil preget av varme og kontroll. Programmet har som utgangspunkt at det ikke er nok bare å ha kunnskaper og ferdigheter for å utøve god praksis. Læreren må også bli klar over bevisste og ubevisste følelser som aktiveres hos seg selv.

Evaluering og erfaringer med tiltaket:Effekten av ALFA har blitt undersøkt av programutvikler gjennom hans doktorgradsarbeid. I studien deltok 489 elever ved 12 skoler i Oslo. Skolene ble tilfeldig fordelt i en eksperimentgruppe og en kontrollgruppe. Basert på både observasjonsdata og lærer-rapporter ble det funnet en reduksjon i atferdsproblemer i eksperimentskolene, mens kontrollskolene hadde en liten økning av problemer i samme periode. Resultatene holdt seg ved ett års oppfølging for eksperimentgruppen.

Tiltaket er prøvd ut i sin helhet én gang i forbindelse med doktorgradsarbeidet, og det foreligger ikke noen strategi for spredning Av ALFA.

Ungsinnpanelets klassifisering: Programutvikler har selv gjennomført en norsk studie på effekt av ALFA med positive resultater. ALFA klassifiseres som et funksjonelt virksomt tiltak på evidensnivå 3 med dokumentasjonsgrad 3 (***).

Les hele beskrivelsen

Sist vurdert av Ungsinnpanelet den 07.06.2010

30.06.2010
LYCEE

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Zero

Sammendrag

Innledning: Zero – program mot mobbing er et universalforebyggende program som retter seg mot barn og ungdom i skolen. Alle deler av skolen involveres i tillegg til Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) og elevrådet. Hovedmålet er å redusere mobbing, forebygge at mobbing oppstår, samt øke trivsel på skolen og redusere angst for å bli mobbet.

Beskrivelse av tiltaket: Zero-programmet bygger på prinsippet om nulltoleranse for mobbing, autoritative voksne, konsistens og kontinuitet. Dette innebærer at det ikke tillates at elever er ubehagelige mot hverandre, voksne skal utøve en kombinasjon av støtte og kontroll, og at antimobbearbeidet skal integreres i skolens totale virksomhet. Zero er ikke et manualbasert program, men styres etter de nevnte prinsippene som skal være retningsgivende for skolen og arbeidet som blir gjort omkring antimobbing. Ansatte, elever og foreldre involveres slik at det forankres på skolen på alle nivå. Skolene utarbeider egne handlingsplaner mot mobbing basert på prinsippene og ideene i Zero-programmet og de sentrale områdene det arbeides etter er avdekking, problemløsning, forebygging og kontinuitet. Elevrådet involveres også, og oppfordres til å jobbe systematisk med antimobbearbeid i og utenfor klasserommet.

Evaluering av tiltaket: Flere skoler har erfaring med Zero, og en evaluering av programmet ble gjennomført i 2003/2004 med til sammen 146 skoler og over 20000 elever. Denne studien benyttet seg av to kvasi-eksperimentelle design. Gjennom det ene designet ble elevene i skolene som deltok i Zero-programmet sammenlignet med elever som ikke deltok i programmet, og det andre designet var et kohorte design hvor elevene som hadde fått programmet ble sammenlignet med pretestmålingene fra samme klassetrinn. Studien har enkelte metodiske begrensninger og noe svake funn, spesielt i forhold til sammenligningen mellom Zero-skoler og andre skoler

Ungsinns klassifisering: Det foreligger detaljerte beskrivelser av Zero og tiltaket har en solid teoretisk forankring. Tiltaket er evaluert i Norge med et kvasi-eksperimentelt design.. Zero klassifiseres derfor som et funksjonelt virksomt tiltak på evidensnivå 3 med dokumentasjonsgrad 3 (***).

Les hele beskrivelsen

Sist vurdert av Ungsinnpanelet den 07.06.2010

Happy cute boys over blue sky

Beskrivelse og vurdering av tiltaket RESPEKT

Sammendrag

Innledning: RESPEKT er et skoleutviklingsprogram som retter seg mot skolene på systemnivå i stedet for på elevnivå. Målet med RESPEKT er å redusere flere typer atferdsproblemer i barne- og ungdomsskolen som mobbing, disiplinproblemer og konsentrasjonsvansker, samt skulk, rasisme, vold og gjengdannelse. Tiltaket ble utviklet og eies av Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning.

Beskrivelse av tiltaket: RESPEKT har fire hovedprinsipper som skal være retningsgivende for arbeidet på skolen; 1) Den autorative voksne, 2) Bredde, 3) Konsistens og 4) Kontinuitet. Hovedmålet er å skape en dybde og forankre tiltaket på alle nivåer i skolen. Implementeringen av tiltaket foregår over to og et halvt år hvor det første året er rettet mot selve implementeringsprosessen, mens det andre har mer fokus på vedlikehold og fornying. Det blir holdt flere seminarer for lærere og skoleledelsen. Skolen arrangerer også et forankringsseminar for hele personalet som dekker temaene: 1) Hvordan starte opp et nytt skoleår og 2) Om atferdsproblemer – årsaker, tiltak og back-up. Underveis opprettes kollega-veiledningsgrupper, og tilhørende halvdagsseminarer til gruppelederne. Hele personalet tilbys forskjellige fagkurs i løpet av det andre året.

Evaluering av tiltaket: Det foreligger sju artikler som på forskjellige måte evaluerer RESPEKT. Flere er sendt inn til internasjonale tidsskrifter. Det finnes en longitudinell effektstudie som evaluerer programmet. Effektstørrelsene viste gjennomgående lav til moderat effekt.

Ungsinns klassifisering: RESPEKT klassifiseres på evidensnivå 4, Dokumentert effektivt program med dokumentasjonsgrad ****

Les hele beskrivelsen

Sist vurdert av Ungsinnpanelet den 07.06.2010

13.04.2010
B17950105

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Jentesnakk

Sammendrag

Innledning: Jentesnakkmetoden blir omtalt som et universalforebyggende og helsefremmende tiltak der rusforebygging blir fremhevet som et overordnet mål. Eksplisitte delmål er å øke jenters forutsetninger for å skape og ta vare på gode venninnerelasjoner og å ta egne valg. Tiltaket tilbys til jenter i alderen 12-18 år. Jentesnakk er beskrevet i håndboka ”Mer jentesnakk – Hvordan og hvorfor jobbe med jenter i gruppe?”. Borgestadklinikken tilbyr opplæring i metoden.

Beskrivelse av tiltaket: Intervensjonen består av 8-10 ukentlige gruppesamlinger for grupper med 6-8 jenter. Samlingene ledes av to gruppeledere og kan arrangeres av tjenester som helsestasjons- og skolehelsetjeneste, skole, barnevern etc. Gruppesamlingene har et overordnet tema for hver gang, og har en struktur som sikrer en fast ramme. Aktuelle tema er vennskap, selvtillit, kropp, mobbing, seksualitet og rus. Øvelser og aktiviteter tilpasset temaene er bærende elementer i samlingene.

Evaluering av tiltaket: Det er ikke utført effektstudier på Jentesnakk. Den første versjonen av Jentesnakk ble evaluert ved hjelp av deltakende observasjon kombinert med intervju og spørreskjema. Hovedkonklusjonen fra denne evalueringen var at både jentene selv og gruppelederne opplevde at kommunikasjonen mellom jentene i gruppene ble bedre, de utviklet vennskap og reflekterte over hva vennskap kan være. Jentene viste også at de hadde større tro på seg selv, viste glede over å uttrykke egne meninger og stå opp for dem. Evaluerer utviklet lister over forbedringstiltak som er innarbeidet i den nye versjonen av Håndboka.

Ungsinnpanelets klassifisering: Metoden klassifiseres som et potensielt virksomt tiltak på evidensnivå 1.

Les hele beskrivelsen

Sist vurdert av Ungsinnpanelet den 24.03.2010

01.02.2010
COLOURBOX6653713

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Mestringskatten

Sammendrag

Innledning: Mestringskatten er en metode for å behandle angst hos barn mellom sju og tretten år. Målet med behandlingen er at barna skal få hjelp til å gjenkjenne følelser og fysiske reaksjoner knyttet til angst, de skal få økt forståelse for egne kognitive reaksjoner, og de skal øke evnen til å mestre angstfremkallende situasjoner. Programmet er opprinnelig amerikansk (kalt Coping Cat). I Norge ble Mestringskatten introdusert i 2003, med en revidert versjon tatt i bruk fra 2006.

Beskrivelse av tiltaket: Manualen for Mestringskatten legger opp til en behandling på i alt 12 timer med barnet, i tillegg til to timer med foreldrene. I første omgang får barna en innføring i angstens symptomer. De lærer å gjenkjenne fysiske symptomer og de lærer om teknikker som kan bidra til å redusere angsten. I andre del av Mestringskatten skal barnet anvende sin nyutviklede forståelse, både overfor forestilte sitasjoner og i kontrollerte former overfor realistiske situasjoner.

Evaluering av tiltaket: Det finnes ingen effektstudier av Mestringskatten i Norge. Internasjonalt foreligger det flere randomiserte kontrollerte studier gjennomført av programutvikler. Generelt konkluderer studiene med positive effekter.

Ungsinnpanelets klassifisering: Mestringskattens metoder har en sterk teoretisk forankring og har vist gode resultater fra internasjonal forskning. Fordi det ikke foreligger norske effektstudier klassifiseres tiltaket som et sannsynlig virksomt tiltak på evidensnivå 2.

Les hele beskrivelsen

Sist vurdert av Ungsinnpanelet den 22.09.2008

1 5 6 7 8 9