Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge

 
Viser 5 av 43 for: Alle
09.03.2012
T

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Venn1

Sammendrag

Innledning: Venn1 er et universalforebyggende undervisningsprogram om ungdomstid og psykisk helse. Tiltaket retter seg mot barn og ungdom i alderen 13-22 år, og tilbys i hovedsak gjennom skolen gjennom programpakken Psykisk helse i skolen. Hovedmålet er å bidra til økt kunnskap om hva psykisk helse er, forebygge negative holdninger og fordommer, vise hvordan man kan være venn for en som har det vanskelig og gi kunnskap om hvor og hvordan man kan søke hjelp.

Beskrivelse av tiltaket: Tiltaket har hentet inspirasjon fra ulike kilder, og er forankret i generell humanistisk og pedagogisk teori. Programmet går over 3 skoletimer og undervisningen ledes av to kursledere (en prosessleder og en ungdomskontakt, begge med brukererfaring). Undervisningen består av fire deler der det jobbes med ulike tema, og ut i fra temaene anvendes ulike metoder som bl.a. foredrag, fortellinger fra brukererfaringer, sosiometriøvelser, samtalegrupper og plenumsdiskusjoner. Øvelsene brukes for å aktivisere elevene i læring, og dialog mellom elevene og kurslederne anses som viktig i forhold til å anerkjenne og respektere ungdommenes synspunkter.

Evaluering av tiltaket: SINTEF har gjennomført en evalueringsstudie av Venn 1 og sett på kort- og langtidseffektene av programmet. Resultatene indikerte at tiltaket hadde positive korttidseffekter, men at resultatene jevnet seg ut to år etter programmet var gjennomført. Samtidig med denne evalueringsstudien ble det gjort kvalitative fokusgruppeintervju med sentrale aktører på skole-, skoleeier-, og nasjonalt nivå. Resultatene fra disse var positive og de som hadde deltatt var fornøyde, men elevene gav uttrykk for at de hadde behov for mer kunnskap om psykisk helse.

Ungsinns klassifisering: Venn1 klassifiseres et funksjonelt virksomt tiltak på evidensnivå 3 med dokumentasjonsgrad *

Les hele beskrivelsen

Sist vurdert av Ungsinnpanelet den 20.02.2012

girl with teddy bear

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Hva er det med Monica?

Sammendrag

Innledning: ”Hva er det med Monica?” betegnes som et kompetansehevingstiltak i psykisk helse for lærere, helsesøstre, PPT-ansatte og andre yrkesgrupper som jobber med ungdom. Tiltaket har som formål å øke skolepersonell sin forståelse av psykiske vansker hos ungdom. Kunnskapen skal gjøre lærerne bedre i stand til både å tilrettelegge for elever med psykiske vansker, oppdage elever som har psykiske plager, hjelpe elever til hjelp i helsetjenestene og overføre kunnskap om psykisk helse til elevene. “Hva er det med Monica?” er utviklet av Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning.

Beskrivelse av tiltaket: Kursene blir arrangert over hele landet i samarbeid med Fylkesmannsembetet. Undervisningen blir holdt av fagfolk innen psykisk helse. Kurset består av to dager med forelesninger i temaer som angst, depresjon, spiseforstyrrelser og andre former for psykiske lidelser og belastninger. Temaer innenfor denne rammen kan variere fra kurs til kurs.

Evaluering og erfaringer med tiltaket: SINTEF har gjennomført evalueringen av kurset. Evalueringen undersøker resultat av kurset ved å benytte data fra spørreskjema før og etter kursdeltakelse, samt fokusgruppeintervju av kursdeltagere. Oppsummert indikerer evalueringen enkelte positive resultat, der lærere etter kurset rapporterer om økt kunnskap om psykisk helse, tidlig identifikasjon og forebygging. Lærernes faktiske kunnskap om psykisk helse etter kurset er ikke undersøkt.

Ungsinnpanelets klassifisering: Tiltaket klassifiseres som et potensielt virksomt tiltak på evidensnivå 1.

Les hele beskrivelsen

Sist vurdert av Ungsinnpanelet den 20.02.2012

02.03.2012
ENFANT

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Circle of Security (COS) International – Intervention

Sammendrag

Innledning: Circle of Security (COS) har som mål å fremme trygg tilknytning mellom barn og omsorgsperson. COS International er en av to versjoner av COS, og Intervention er behandlingsintervensjonen fra COS International. Målsettingen er å styrke tilknytningen mellom foreldre og barn når barn har eller er i risiko for å utvikle tilknytningsproblematikk. Stig Torsteinson og Ida Brandtzæg, som står bak implementeringen av COS International i Norge, jobber i dag ved Nic Waals Institutt.

Beskrivelse av tiltaket: COS International – Intervention, er en individuelt målrettet intervensjon i gruppe som går over ca. 15-20 ganger. De enkelte foreldre støttes i løpet av intervensjonen til å reflektere over samspill med eget barn, basert på video-opptak. I løpet av intervensjonen skal foreldrene etablere en trygg base overfor barna sine, lære om betydningen av tilknytning, utvikle evne til å forstå barnets signaler og styrke den følelsesmessige involveringen med barnet.

Evaluering og erfaringer med tiltaket:Det foreligger ingen norske effektstudier av COS International – Intervention. Det er gjennomført noen studier på høyrisikopopulasjoner i USA.

Ungsinnpanelets klassifisering: Circle of Security (COS) International – Intervention, klassifiseres påevidensnivå 2: Sannsynlig virksomt tiltak.

Les hele beskrivelsen

Sist vurdert av Ungsinnpanelet den 19.12.2011

01.03.2012
Happy daughter embrace her pregnant mother

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Circle of Security (COS) International – Parenting

Sammendrag

Innledning: Circle of Security (COS) har som mål å fremme trygg tilknytning mellom barn og omsorgsperson. COS International er en av to versjoner av COS, og Parenting er forebyggingsintervensjonen fra COS International. Dette tiltaket retter seg mot en bred gruppe av foreldre og barn og har som mål å fremme trygg tilknytning. Tiltaket kan fungere som et universalforebyggende tiltak ved skolehelsetjenesten, helsestasjon eller i barnehager. Stig Torsteinson og Ida Brandtzæg, som står bak implementeringen av COS International i Norge, jobber i dag ved Nic Waals Institutt.

Beskrivelse av tiltaket: COS Parenting er et DVD basert psykoedukativt program som kan administreres overfor foreldre individuelt eller i gruppe over 8 ganger á 1,5 time. Det fokuseres på sentrale elementer i tilknytningspsykologien gjennom et ferdig DVD- materiale og grafisk materiale. COS Parenting har til hensikt å lære foreldre hva barn trenger for å utvikle trygg tilknytning, og å hjelpe foreldre til å bli bevisste egne utfordringer i å imøtekomme barnets tilknytningsbehov. 

Evaluering og erfaringer med tiltaket:Det foreligger ingen norske eller internsajonale effektstudier av COS International – Parenting.

Ungsinnpanelets klassifisering: Circle of Security (COS) International – Parenting, klassifiseres på evidensnivå 2: Sannsynlig virksomt tiltak.

Les hele beskrivelsen

Sist vurdert av Ungsinnpanelet den 19.12.2011

25.01.2012
BABYSITTING

Beskrivelse og vurdering av tiltaket International Child Development Programme (ICDP) – Program for foreldreveiledning

Sammendrag

Innledning: ICDP er et program for foreldreveiledning med målsetning om å understøtte og fremme psykososial omsorgskompetanse hos personer som har ansvar for barn. Tiltaket er gruppebasert og ledes av lokale ressurspersoner som er trent i intervensjonen. Målsetningen med ICDP er å forebygge psykososiale problemer blant barn og unge gjennom å støtte og styrke foreldre og andre omsorgsgivere i deres omsorgsrolle og å fange opp de foreldrene som har større utfordringer enn andre. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet implementerer metoden.

Beskrivelse av tiltaket: Tiltaket gjennomføres i 8-12 gruppemøter. Intervensjonen tar sikte på å påvirke omsorgsgiverens positive opplevelse av barnet, slik at omsorgspersonen kan identifisere seg med og føle med barnet. Tiltaket fokuserer på 1) å hjelpe omsorgsgiveren til å bli bevisst på barnets tilstand og behov og tilpasse omsorgen til barnets egne behov og initiativ, 2) å styrke omsorgsgiverens selvtillit, 3) å fremme en sensitiv og uttrykksfull kommunikasjon mellom omsorgsgiveren og barnet, slik at det følelsesmessige forholdet mellom de to blir positivt og utviklende, og 4) å fremme et berikende og stimulerende samspill mellom omsorgsgiveren og barnet, for å utvikle og veilede barnets opplevelser og utspill i forhold til omverdenen.

Evaluering og erfaringer med tiltaket:Det er gjennomført en effektstudie på ICDP i Norge. En oppsummering av resultatene fra studien er presentert i en rapport. Når resultatene er publisert i vitenskapelige artikler vil de refereres i Ungsinn.

Ungsinnpanelets klassifisering: ICDP er basert på en allment akseptert teoretisk base og klassifiseres som et sannsynlig virksomt tiltak på evidensnivå 2.

Les hele beskrivelsen

Sist vurdert av Ungsinnpanelet den 11.12.2008

1 3 4 5 6 7 9