Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge

 
Viser 5 av 43 for: Alle
21.12.2012
O

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Circle of Security (COS) Virginia – Familiemodellen

Sammendrag

Innledning: Circle of Security (COS) har som mål å fremme trygg tilknytning mellom barn og omsorgsperson. COS Virginia er en av to versjoner av COS, og Familiemodellen er en terapeutisk intervensjon fra COS Virginia. Målsettingen er å styrke tilknytningen mellom foreldre og barn når barn har, eller er i risiko for å utvikle tilknytningsproblematikk. Dette antas å styrke barnets utvikling av selvregulering, sosial kompetanse og forebygge skjevutvikling. Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse, RBUP Øst og Sør implementerer COS Virginia i Norge.

Beskrivelse av tiltaket: COS International – Intervention, er en individuelt målrettet intervensjon som går over ca. 20 – 30 timer. De enkelte foreldre støttes i løpet av intervensjonen til å reflektere over samspill med eget barn, basert på video-opptak. I løpet av intervensjonen skal foreldrene etablere en trygg base overfor barna sine, lære om betydningen av tilknytning, utvikle evne til å forstå barnets signaler og styrke den følelsesmessige involveringen med barnet.

Evaluering og erfaringer med tiltaket:Det foreligger ingen norske effektstudier av COS Virginia Familiemodell. Det er gjennomført noen studier på høyrisikopopulasjoner i USA, men det uklart om disse resultatene uten videre kan generaliseres til norske forhold.

Ungsinnpanelets klassifisering: Circle of Security (COS) International – Intervention, klassifiseres påevidensnivå 2: sannsynlig virksomt tiltak.

Les hele beskrivelsen

Sist vurdert av Ungsinnpanelet den 21.12.2012

14.06.2012
B32092507

Beskrivelse og vurdering av tiltaket VIP (Veiledning og Informasjon om Psykisk helse hos ungdom)

Sammendrag

Innledning: VIP er et helsefremmende og universalforebyggende tiltak som retter seg mot elever i videregående skole, primært ungdom i alderen 16 til 17 år. Hovedmålet for programmet er å gjøre elever bedre rustet til å ta vare på sin egen psykiske helse og bli oppmerksom på hvilke hjelpetiltak de kan oppsøke ved psykiske problemer og lidelser. VIP er en av fem intervensjoner i satsningen «Psykisk helse i skolen» (www.psykiskhelseiskolen.no).

Beskrivelse av tiltaket: Tiltaket baserer seg på et undervisningsopplegg for elevene på 3+2 timer. De første 3 timene er med egen lærer der psykisk helse er tema, mens de siste to timene er et møte med helsepersonell f.eks. helsesøster. Selve gjennomføringen av tiltaket går gjennom 5 faser. Den første fasen er en opplæringskonferanse for alle ansatte i skolene og helsepersonell fra psykisk helsetjeneste. Fase 2 består av et samarbeidsmøte for de lærerne og helsepersonell som skal samarbeide i en klasse. I den tredje fasen starter arbeidet med elevene, og undervisning i psykisk helse samtidigs som det arbeides med elevheftet. Fase 4 er et klassebesøk fra fagpersonell på 2 timer. Den siste fasen (5) innebærer en årlig evaluering av tiltaket i klassene, som deretter tas opp blant kontaktlærere, administrasjon og helsepersonell som har deltatt i et oppsummeringsmøte.

Evaluering av tiltaket: Flere videregående skoler har fått opplæring og gjennomført tiltaket. Folkehelseinstituttet gjorde i 2010 en kvasi-eksperimentell effektevaluering av tiltaket, og resultatene var moderate til små, men det positive er at en såpass kortvarig skoleintervensjon hadde en effekt. Ikke bare økte ungdommenes kunnskaper, men også utfallsmål knyttet mer direkte til elevenes psykiske helse så ut til å ha en effekt.

Ungsinns klassifisering: VIP klassifiseres som et funksjonelt virksomt tiltak på evidensnivå 3, med dokumentasjonsgrad ***.

Les hele beskrivelsen

Sist vurdert av Ungsinnpanelet den 15.05.2012

13.06.2012
Awkward age problems

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Tidlig innsats for barn i risiko (TIBIR) – Rådgiverintervensjonen

Sammendrag

Innledning: Rådgivningsintervensjonen er èn av seks intervensjoner i det totale programmet til Tidlig innsats for barn i risiko (TIBIR). Intervensjonen er rettet mot barn i alderen 3-12 år som viser tegn på eller er i risiko for å utvikle atferdsproblemer. Intervensjonen har som hovedmål å redusere atferdsproblemer hos barn, øke positiv involvering og samhandling mellom barn og foreldre, fremme sosial kompetanse hos barn og bidra til sosial inkludering. Tiltaket er et foreldretreningsprogram der innsatsen er rettet mot å endre samspillet mellom foreldre og barn.

Beskrivelse av tiltaket: Gjennom 3-5 rådgivingsmøter trenes foreldre i sentrale foreldreferdigheter gjennom dialog, modellering, rollespill, hjemmeoppgaver og systematisk tilbakemelding. Øvingen er konkret og handlingsorientert og knyttet til typiske situasjoner som foreldre opplever som utfordrende i sin hverdag. Målet er å erstatte negative samhandlingsmønstre med samhandlingsmønstre som fremmer prososial atferd. Intervensjonen bygger på samme teoretiske fundament og prinsipper som PMTO, men utformingen av intervensjonen er betydelig forenklet og tilpasset både til målgruppe og rådgivningssituasjon.

Evaluering av tiltaket: Det er gjennomført en randomisert kontrollert studie (RCT) av tiltaket i Norge. Oppsummert viste resultatene at tiltaket har hatt en positiv effekt på atferdsproblemer, sosial kompetanse og angst/depresjon hos barna basert på foreldrenes tilbakemeldinger. Tiltaket hadde også positiv effekt på positive foreldreferdigheter.

Ungsinns klassifisering: TIBIR klassifiseres som er dokumentert virksomt tiltak på evidensnivå 4 med dokumentasjonsgrad 4 (****).  

Les hele beskrivelsen

Sist vurdert av Ungsinnpanelet den 15.05.2012

05.06.2012
Sad teenager girl

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Alle har en psykisk helse

Sammendrag

Innledning: Alle har en psykisk helse er et helsefremmende tiltak, utformet som et undervisningsprogram for ungdomsskolen. Tiltaket har som mål å utfordre de unges holdninger og fordommer i forhold til psykisk helse, samt bidra til økt kunnskap om psykiske plager og om hvordan man kan få hjelp. Rådet for psykisk helse implementerer tiltaket.

Beskrivelse av tiltaket: Alle har en psykisk helse er et undervisningsprogram delt i tre prosjektmoduler ment for det 8., 9. og 10. klassetrinn. Som helhet utgjør de tre modulene en grundig innføring i begrepet psykisk helse, og underliggende tema relevant for alderen til elevene. Elevene arbeider selvstendig gjennom prosjektarbeid, hjemmeoppgaver og gruppearbeid. Det er læreren som gjennomfører undervisningsopplegget.

Evaluering og erfaringer med tiltaket: Det har vært gjennomført en evaluering av effekten av programmet ved fire ungdomsskoler i en større nord-norsk by. Resultatene er under bearbeidelse for publisering i fagfellevurderte tidsskrift. Alle har en psykisk helse har vært i bruk i Norge siden 2002 og inngår i programpakken “Psykisk helse i skolen”.

Ungsinnpanelets klassifisering: Alle har en psykisk helse bygger på generell teori og klassifiseres som et sannsynlig virksomt tiltak på evidensnivå 2

Les hele beskrivelsen

Sist vurdert av Ungsinnpanelet den 15.05.2012

20.03.2012
newborn

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Edinburgh-metoden

Sammendrag

Innledning: Edinburgh-metoden er systematisk bruk av screeningverktøyet Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) og oppfølging av de med moderate plager gjennom støttesamtaler. Tiltaket har til hensikt å forebygge depresjon hos mødre, samt å redusere risikoen for negative konsekvenser av mors depresjon for barnet. Tiltaket implementeres i Norge av Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Øst og Sør (RBUP Øst og Sør).

Beskrivelse av tiltaket: Edinburgh-metoden tilbys gravide og nybakte foreldre. De kvinnene som viser milde til moderate symptomer på depresjon gjennom screeningen får tilbud om 1-4 støttesamtaler. Målsetningen med støttesamtalene er å lette kvinnenes depresjonssymptomer og redusere varigheten av fødselsdepresjoner for derigjennom å trygge kvinnen i hennes morsrolle, øke hennes sensitivitet og glede over barnet og hindre negative konsekvenser for barnet av mors depresjon.

Evaluering og erfaringer med tiltaket: Effekten av Edinburgh-metoden er evaluert i en norsk effektstudie. Forskningsspørsmålet var om støttesamtalene ville redusere depressive symptomer hos kvinnene. I alt 164 kvinner deltok i intervensjonsgruppen. Disse ble sammenlignet med 64 kvinner en nabokommune som fikk vanlig oppfølging. Innsatsen overfor intervensjonsgruppen varierte fra 1-7 støttesamtaler. Resultatene viste en signifikant forskjell mellom gruppene med en større reduksjon av depressive symptomer i intervensjonsgruppen enn i sammenlikningsgruppen. Ingen variabler knyttet til barnets utvikling eller samspill mellom mor og barnet ble undersøkt i disse studiene. Tilsvarende resultater finnes fra internasjonale studier på liknende intervensjoner.

Ungsinnpanelets klassifisering: Ungsinns klassifisering av tiltaket forutsetter at tiltaket implementeres og utføres slik det er dokumentert i den norske evalueringen av tiltaket. Klassifiseringene er videre gjort med utgangspunkt i funn knyttet til målsetningen om å redusere mødres depressive symptomer, ikke knyttet til målsetningen om å styrke mor-barn samspillet. EPDS klassifiseres som et funksjonelt virksomt tiltak med dokumentasjonsgrad 3.

Les hele beskrivelsen

Sist vurdert av Ungsinnpanelet den 21.02.2012

1 2 3 4 5 6 9