Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge

 
Viser 5 av 43 for: Alle
04.06.2013
MERE

Beskrivelse og vurdering av tiltaket SMARTE FORELDRE

Sammendrag

Innledning: SMARTE FORELDRE er et tiltak for foreldre med engstelige og triste barn. Hensikten er å gi foreldre kunnskap og lære dem metoder som de kan bruke for å støtte sine barn og hjelpe dem i å mestre sine problemer. Tilbudet kan gis når barna har diagnostiserte lidelser som et supplement til annen behandling. Det kan også gis alene som tilbud til foreldre som er bekymret for sine barn, men der vanskene til barna antas å være mindre alvorlige. SMARTE FORELDRE baseres på tiltaket SMART som benyttes i forebygging og behandling av emosjonelle vansker for ungdom. Organisasjonen Voksne for barn er ansvarlig for implementeringen av tiltaket.

Beskrivelse av tiltaket: SMARTE FORELDRE beskrives ut fra en teoretisk bakgrunn som bygger på en klassisk kognitiv atferdsterapeutisk forståelse av emosjonelle lidelser. Gjennom tolv ukentlige samtaler og fem moduler skal foreldrene øke sine kunnskaper omkring emosjonelle lidelser, og hvilke metoder som kan brukes for å redusere problemene til barna. Foreldrene skal også lære på hvilken måte de kan hjelpe barna med å redusere problemene, samt bevisstgjøres på hvordan de kan unngå å være med på å opprettholde problemene. De siste fem av de tolv samtalene er likemannsarbeid som foregår uten fagperson til stede. I disse samtalene velger foreldrene tema selv, og målet med likemannsgrupper er at foreldrene styrker hverandres kompetanse gjennom erfaringsutveksling og kunnskapsformidling.

Evaluering av tiltaket: Tiltaket er et nytt, og materiellet utgis i løpet av 2013. Et pilotprosjekt har vært gjennomført der tre foreldre evaluerte gjennomførbarheten og brukerfornøydheten til SMARTE FORELDRE. Tilbakemeldingene var gode, kunnskapsnivået økte fra gjennomsnittlig 36 til 71 % og den personlige nytten ble beskrevet som stor. Pilotundersøkelsen var imidlertid begrenset til et svært lite utvalg av foreldre og resultatene bør derfor tolkes med forsiktighet.

Ungsinns klassifisering: Tiltaket SMARTE FORELDRE har en sterk teoretisk forankring, samt grundig og oversiktlig materiell både for de som tilbyr tiltaket og for deltakere. Fordi det ikke foreligger norske studier på tiltakets effekt, klassifiseres tiltaket som et sannsynlig virksomt tiltak på evidensnivå 2.

Les hele beskrivelsen

Sist vurdert av Ungsinnpanelet den 20.03.2013

12.04.2013
depression

Beskrivelse og vurdering av tiltaket SMART

Sammendrag

Innledning: SMART er tiltak som kan benyttes i forebygging eller behandling av emosjonelle vansker for ungdom fra 14 år og oppover. Tiltaket er opprinnelig utviklet i Tyskland, men den norske versjonen av tiltaket er utviklet av Simon-Peter Neumer. Materiellet for tiltaket er tilgjengelig gjennom kommuneforlaget og RBUP Øst og Sør tilbyr opplæring i metoden.

Beskrivelse av tiltaket: Kognitive atferdsterapeutiske metoder benyttes for å redusere angst og depresjon samt å styrke sosial kompetanse hos ungdommene. Programmet er basert på teori om hvordan tanker, følelser, kropp og handling kan inngå i et uheldig samspill som fremkaller og forsterker angst- og depresjonssymptomer. Programmet kan både brukes forebyggende og som supplement til behandling. Det er manualbasert og består av fem moduler som kan brukes fleksibelt etter ungdommens behov.

Evaluering og erfaringer med tiltaket: SMART er et nytt tiltak i Norge og det foreligger ingen norske effektstudier av tiltaket ennå. Tre pilotstudier viser en tendens i retning av reduksjon av depresjons- og angstsymptomer av programmet.

Ungsinnpanelet klassifisering: Tiltaket SMART har en sterk teoretisk forankring og det er gjort positive erfaringer med tiltaket i utprøvinger i Norge. Fordi det ikke foreligger norske effektstudier, klassifiseres tiltaket som et sannsynlig virksomt tiltak på evidensnivå 2.

Les hele beskrivelsen

Sist vurdert av Ungsinnpanelet den 20.03.2013

09.04.2013
little girl with brown hair

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Tidlig innsats for barn i risiko (TIBIR) – Foreldre-gruppeintervensjonen

Sammendrag

Innledning: TIBIR – foreldregruppeintervensjonen er en av seks intervensjoner i programmet Tidlig innsats for barn i risiko (TIBIR). Intervensjonen retter seg mot foreldre til barn i alderen 4-12 år som har eller er i risiko for å utvikle atferdsproblemer. Siktemålet er å endre barns atferd gjennom foreldrenes deltagelse i foreldretrening. Ved å lære foreldrene ulike ferdigheter, samt endre samspillet mellom foreldre og barn er hovedformålet med dette tiltaket å stoppe, redusere eller forebygge atferdsvansker hos barn. Dette tiltaket kan gis parallelt med de andre TIBIR intervensjonene.

Beskrivelse av tiltaket: TIBIR-foreldregruppe bygger på samme teoretiske fundament og prinsipper som PMTO – en intervensjon som gis som individuell behandling til barn – men utformingen av intervensjonen er på enkelte punkter forenklet og tilpasset gruppeformatet. Intervensjonen består av 12 gruppesamlinger à 2,5 timer der samlingene tar for seg ulike kjernetema. Foreldrene veiledes av to gruppeledere hvorav minst en er sertifisert PMTO-terapeut. Gjennom korte introduksjoner til de ulike temaene kombinert med rollespill og demonstrasjoner, samt dialog i plenum trenes foreldrene til å håndtere barnas atferdsvansker på en hensiktsmessig måte. Deretter rollespiller foreldrene i mindre grupper, for så å møtes igjen for å reflektere og utveksle erfaringer. Foreldrene blir også utfordret til å prøve ut ferdighetene hjemme ved hjelp av konkrete oppgaver.

Evaluering av tiltaket: Ut i fra en landsomfattende og kvalitetsmessig god RCT-studie foreligger det resultater som viser positive effekter på eksternaliserende vansker for barna og på positiv oppdragelsesstrategi for foreldrene. Funnene antas å representere reelle effekter av tiltaket i ordinær praksis.

Ungsinns klassifisering: TIBIR bygger på en allment akseptert teoretisk og forskningsmessig base, og tiltaket er grundig evaluert i Norge gjennom en vel gjennomført RCT studier. Det er utarbeidet gode rutiner for kvalitetssikring av tiltaket. Programmet klassifiseres som et dokumentert virksomt tiltak på evidensnivå 4 med dokumentasjonsgrad 4 (****).

Les hele beskrivelsen

Sist vurdert av Ungsinnpanelet den 20.03.2013

11.03.2013
Little learner

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Zippys venner

Sammendrag

Innledning: Zippys venner er et undervisningsprogram rettet mot elever i første til fjerde klasse. Programmets overordnede mål er å fremme psykisk helse og å forebygge emosjonelle vansker gjennom å styrke barns evne til å mestre dagliglivets problemer (stressmestring). Parallelt med dette ønsker man å styrke evnen til å gjenkjenne og sette ord på følelser, håndtere konflikter, fremme samarbeid, fremme empati, samt å gi støtte venner imellom.

Beskrivelse av tiltaket: Selve programmet gjennomføres i klasserommet og undervisningsopplegget er delt inn i seks moduler som hver innledes med en historie om pinnedyret Zippy og vennen hans som snakker og forteller om ulike tema. I tillegg benyttes ulike aktiviteter som rollespill, øvelser, lek, tegning og samtaler. Hver time skal stimulere til egenaktivitet initiert fra læreren, og programmet har en trinnvis progresjon fra enkle læringsoppgaver til mer komplekse etterhvert.

Evaluering av tiltaket:
RBUP Øst og Sør har evaluert Zippys venner gjennom en randomisert kontrollert studie i 2007-2008. Studien inkluderte totalt 1483 elever fordelt på 18 tiltaksskoler og 17 kontrollskoler. Resultatene viser at programmet har en effekt på elevenes mestring ved at de tok i bruk mindre grad av opposisjonelle strategier og ble flinkere til aktivt å søke støtte og hjelp. Det ble ikke funnet effekter på elvenes psykiske helse, men det ble funnet at tiltaket fremmer et godt klassemiljø, fremmer akademiske ferdigheter og hemmer mobbing. Effektstørrelsene som ble funnet var gjennomgående små til middels. Utenlandske studier støtter de funn som er gjort i Norge.

Ungsinns klassifisering: Ungsinn klassifiserer Zippys venner som dokumentert virksomt på evidensnivå 4, dokumentasjonsgrad **** basert på effekter på økt mestring, bedre skolemiljø, akademiske prestasjoner og reduksjon av mobbing.

Les hele beskrivelsen

Sist vurdert av Ungsinnpanelet den 11.02.2013

02.01.2013
B01621517

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Circle of Security (COS) Virginia – Gruppemodellen

Sammendrag

Innledning: Circle of Security (COS) har som mål å fremme trygg tilknytning mellom barn og omsorgsperson. COS Virginia er en av to versjoner av COS, og gruppemodellen er forebyggingsintervensjonen fra COS Virginia. Tiltaket er primært tenkt for foreldre eller andre omsorgspersoner med barn der det har vært brudd i tidlige omsorgsrelasjoner, som for eksempel hos foster- og adoptivbarn. Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse, RBUP Øst og Sør implementerer COS Virginia i Norge.

Beskrivelse av tiltaket: COS (Trygghetssirkelen på norsk) Virginia Gruppemodell, er et psykoedukativt program for grupper med 4-8 foreldre. Programmet tilbys som et kurs der foreldrene får en lettfattelig innføring i en tilknytningsbasert forståelse av barns atferd og behov. Målet er å fremme utviklingsstøttende samspill mellom foreldre og barn. 

Evaluering og erfaringer med tiltaket:Det foreligger til nå ingen empiriske studier av effekten av Trygghetssirkelen Gruppemodell.

Ungsinnpanelets klassifisering: COS Virginia Gruppemodell klassifiseres som et sannsynlig virksomt tiltak på evidensnivå 2.

Les hele beskrivelsen

Sist vurdert av Ungsinnpanelet den 21.12.2012

1 2 3 4 5 9