Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge

COLOURBOX6619263

Struktur – nye kriterier

Skrevet av Helene Eng

 

I artikler publisert etter november 2015, er tiltaket som omtales klassifiseres i ett av 5 evidensnivåer. I tabellen under beskrives nivåene.

 

Evidensnivå 5 Tiltak med sterk dokumentasjon på effekt.  Forskningen som er gjennomført har så god pålitelighet at det er grunn til å tro at effektene som er funnet er forårsaket av tiltaket og ikke av andre faktorer. Effektene som er funnet gjennom forskningen vurderes til å være betydningsfulle. Tiltaket har gode kvalitetssikringssystemer som gir sterk sannsynlighet for at effektene funnet gjennom forskning også vil foreligge i vanlig praksis.
Evidensnivå 4 Tiltak med tilfredsstillende dokumentasjon på effekt Det er gjennomført nordiske effektstudier av tilfredsstillende kvalitet som gir gode indikasjoner på at tiltaket er virksomt tilbudt i Norge. Påliteligheten til forskningen er likevel ikke god nok til at man kan være sikker på at effektene som er funnet er forårsaket av selve tiltaket og ikke av andre faktorer. Det kan også være usikkerhet på om effekter funnet gjennom forskningen vil være de samme for tiltaket utøvd i vanlig praksis.
Evidensnivå 3 Tiltak med noe dokumentasjon på effekt Det finnes indikasjon på at tiltaket kan være virksomt. Det er gjennomført enklere effektstudier av tiltaket i nordiske land, eller det finnes studier fra utlandet. Studiene kan ha metodiske svakheter som skaper usikkerhet om resultatene er reelle, eller det kan være usikkerhet på om resultatene fra utenlandske studier er overførbare til norske forhold.
Evidensnivå 2 Teoretisk begrunnet tiltak I beskrivelsen av tiltaket fremkommer det hvordan metodene som benyttes antas å lede til målsettingene.  De tenkte mekanismene for effekter er beskrevet og forankret i allment akseptert teori. Det er derfor sannsynlig at tiltaket er virksomt.
Evidensnivå 1 Godt beskrevet tiltak Tiltaket er grundig beskrevet og kan være virksomt. Det fremkommer av beskrivelsen hva som er målgruppe og målsetninger for tiltaket, hvordan tiltaket er organisert og hvilke metoder som benyttes.

De detaljerte kriteriene finnes her:

Martinussen, M., Reedtz, C., Eng, H., Neumer, S.P., Patras, J., & Mørch, W.T. (2016). Ungsinn − Kriterier og prosedyrer for vurdering og klassifisering av tiltak. Tromsø: Universitetet i Tromsø