Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge

Omsorgssvikt

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Traumefokusert kognitiv atferdsterapi (TF-CBT)

TF-CBT er en behandlingsmetode for barn i alderes 3 – 18 år med med traumerelaterte psykiske helsevansker. Ulike metoder benyttes for at barnet skal kunne bearbeide tanker og følelser knyttet til traumehendelsen. Målet er å redusere traumerelaterte symptomer. Les mer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Circle of Security (COS) Virginia – Gruppemodellen

Circle of Security (COS) har som mål å fremme trygg tilknytning mellom barn og omsorgsperson(er). Målet er å fremme utviklingsstøttende samspill mellom foreldre og barn. Les mer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Circle of Security (COS) Virginia – Familiemodellen

Circle of Security (COS) har som mål å fremme trygg tilknytning mellom barn og omsorgsperson. Intervensjonen retter seg mot enkelt-familier hvor barn har utviklet, eller er i risiko for å utvikle tilknytningsproblematikk. Familiemodellen er en terapeutisk intervensjon fra COS Virginia. Les mer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Circle of Security (COS) International – Intervention

COS International – Intervention, er en individuelt målrettet intervensjon i gruppe som går over ca. 15-20 ganger. Intervensjonen kan også gjennomføres individuelt. Målsettingen er å styrke tilknytningen mellom foreldre og barn når barn har eller er i risiko for å utvikle tilknytningsproblematikk. Les mer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket SMIL – Styrket Mestring i Livet

SMIL er et gruppebasert lærings- og mestringstilbud for barn og unge i alderen 8-12 år som har foreldre med psykisk sykdom og/ eller rusproblemer. Formålet med tiltaket er å forebygge utviklingsvansker gjennom å gi støtte, informasjon og opplevelse av mestring til barn som pårørende. Les mer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Barneperspektivsamtalen

Barneperspektivsamtalen er et lavterskel helsefremmende tiltak for barn av foreldre med psykisk sykdom og/eller rusmiddelmisbruk. Tiltaket er tilpasset kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten, og fokuserer på risiko- og beskyttelsesfaktorer i de enkelte familiene. Les mer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Mestringsgruppe

Mestringsgrupper er et helsefremmende og forebyggende tiltak som søker å fremme barns livskvalitet gjennom å styrke deres kunnskaper og gi dem opplæring i spesifikke ferdigheter og mestringsstrategier til bruk i hverdagen. Les mer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Slektsfosterhjem

Slektsfosterhjem beskrives som et tiltak med mål om å fremme trygghet, forutsigbarhet og stabilitet i omgang med relasjoner og nettverk, og legge til rette for sunn atferdsutvikling og gi god psykisk velvære for barn som er flyttet fra hjemmet. Les mer