Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge

Familieforhold

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Sov bedre!

Sov bedre! er et miljøterapeutisk foreldreveiledningstiltak for barn med søvnvansker, primært prøvd ut overfor barn med autisme. Formålet er å bedre søvnkvaliteten til barna slik at de er uthvilt på dagtid. Les mer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Urolige spedbarn

Et indikert forebyggende tiltak for spedbarn som har strevd med uro over tid. Tiltaket tilbys som et supplement til helsestasjonens ordinære oppfølgning,og har som mål å reduserer vedvarende vansker med regulering, øke selvregulering til barnet og minske risikoen for vold mot barnet. Les mer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket PIS

PIS er samtalegrupper for barn og unge som har opplevd foreldrenes samlivsbrudd. Tiltaket skal hjelpe barna i å håndtere egen situasjon, frita dem for skyldfølelse og hjelpe dem til å beherske nye mestringsstrategier.
Les mer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket SMART

SMART er en intervensjon for for ungdom fra 14 år med symptomer på angst og/eller depresjon. Målet er redusere symptomene, samt å styrke den sosial kompetansen til ungdommene. Les mer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Circle of Security (COS) Virginia – Gruppemodellen

Circle of Security (COS) har som mål å fremme trygg tilknytning mellom barn og omsorgsperson(er). Målet er å fremme utviklingsstøttende samspill mellom foreldre og barn. Les mer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Circle of Security (COS) Virginia – Familiemodellen

Circle of Security (COS) har som mål å fremme trygg tilknytning mellom barn og omsorgsperson. Intervensjonen retter seg mot enkelt-familier hvor barn har utviklet, eller er i risiko for å utvikle tilknytningsproblematikk. Familiemodellen er en terapeutisk intervensjon fra COS Virginia. Les mer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket VIP (Veiledning og Informasjon om Psykisk helse hos ungdom)

VIP er et helsefremmende og universalforebyggende tiltak som retter seg mot elever i videregående skole og deres psykiske helse, primært ungdom i alderen 16 til 17 år. Hovedmålet er å gjøre ungdom i bedre stand til å ta vare på egen psykisk helse. Les mer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Tidlig innsats for barn i risiko (TIBIR) – Rådgiverintervensjonen

TIBIR- Rådgivningsintervensjonen retter seg mot barn i alderen 3-12 år, og har som mål å forebygge og avhjelpe atferdsproblemer hos barn. Hovedfokuset bygger på å endre samspillet mellom foreldre og barn hjemme gjennom rådgivningsmøter. Les mer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Edinburgh-metoden

Edinburgh-metoden er systematisk bruk av screeningverktøyet Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) og oppfølging av de med moderate plager gjennom støttesamtaler etter screening. Hovedmålet er å redusere depresjonssymptomer hos mor, samt redusere negative konsekvenser for barnet. Les mer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Venn1

Venn1 er et universalforebyggende undervisningsprogram om ungdomstid og psykisk helse. Hovedmålet er å bidra til økt kunnskap om hva psykisk helse er, forebygge negative holdninger og fordommer, vise hvordan man kan være venn for en som har det vanskelig og gi kunnskap om hvor og hvordan man kan søke hjelp. Les mer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Circle of Security (COS) International – Intervention

COS International – Intervention, er en individuelt målrettet intervensjon i gruppe som går over ca. 15-20 ganger. Intervensjonen kan også gjennomføres individuelt. Målsettingen er å styrke tilknytningen mellom foreldre og barn når barn har eller er i risiko for å utvikle tilknytningsproblematikk. Les mer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Circle of Security (COS) International – Parenting

COS Parenting er en brukervennlig DVD-basert intervensjon som er en videreutvikling av det psykoedukative materialet som anvendes i COS Intervention. COS Parenting har til hensikt å lære foreldre hva barn trenger for å utvikle trygg tilknytning, og å hjelpe foreldre til å bli bevisste egne utfordringer i å imøtekomme barnets tilknytningsbehov. Les mer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket International Child Development Programme (ICDP) – Program for foreldreveiledning

ICDP er et program med målsetning om å understøtte og fremme psykososial omsorgskompetanse hos personer som har ansvar for barn; foreldre og/eller omsorgspersoner i forskjellige institusjoner. Programmet er lokalbasert og forebyggende og gjennomføres i grupper av omsorgspersoner som ledes av lokale ressurspersoner (pedagogisk personell og helsesøstre) som er trent i intervensjonen. Les mer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Barnas Time

Barnas Time er et familieorientert tiltak der primærmålgruppe er barn som har foreldre med psykiske og/eller rusproblemer, fra ca. 2 år til 18 år. Det overordnede målet er å redusere aktuelt stress og framtidig sykelighet hos en risikogruppe. Les mer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket SMIL – Styrket Mestring i Livet

SMIL er et gruppebasert lærings- og mestringstilbud for barn og unge i alderen 8-12 år som har foreldre med psykisk sykdom og/ eller rusproblemer. Formålet med tiltaket er å forebygge utviklingsvansker gjennom å gi støtte, informasjon og opplevelse av mestring til barn som pårørende. Les mer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Kjærlighet og Grenser

Kjærlighet og Grenser har som mål å forebygge tidlig bruk av rusmidler hos ungdom ved å styrke foreldreferdigheter og familierelasjoner. Programmet er et manualbasert, familieprogram der målgruppen er både ungdommer i alderen 10 til 14 år og deres foreldre. Korus Sør anbefaler at programmet gjennomføres mens ungdom går i 7. klasse. Les mer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Barneperspektivsamtalen

Barneperspektivsamtalen er et lavterskel helsefremmende tiltak for barn av foreldre med psykisk sykdom og/eller rusmiddelmisbruk. Tiltaket er tilpasset kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten, og fokuserer på risiko- og beskyttelsesfaktorer i de enkelte familiene. Les mer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Forebyggende Familieintervensjon (FFI)

Programmet er i Norge beskrevet som en tilnærming som skal forebygge alvorlige psykiske problemer hos barn og ungdom, der en eller begge foreldrene har psykiske problemer eller rusproblemer. Metoden er primærforebyggende for barna, og den skal iverksettes i familien helst før symptomene hos barna har utviklet seg. Les mer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Mestringsgruppe

Mestringsgrupper er et helsefremmende og forebyggende tiltak som søker å fremme barns livskvalitet gjennom å styrke deres kunnskaper og gi dem opplæring i spesifikke ferdigheter og mestringsstrategier til bruk i hverdagen. Les mer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Slektsfosterhjem

Slektsfosterhjem beskrives som et tiltak med mål om å fremme trygghet, forutsigbarhet og stabilitet i omgang med relasjoner og nettverk, og legge til rette for sunn atferdsutvikling og gi god psykisk velvære for barn som er flyttet fra hjemmet. Les mer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Tidlig innsats for barn i risiko (TIBIR) – Sosial ferdighetstrening for barn

Sosial ferdighetstrening har som mål å lære barn prososiale ferdigheter gjennom individuelle møter i 8 til 10 uker med det aktuelle barnet. Målgruppen for denne opplæringen er ansatte som arbeider direkte med barn med definerte atferdsproblem. Les mer