Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge

Atferdsvansker

Vurdering av tiltaket Grønne tanker – glade barn

Grønne tanker – glade barn er en materiellpakke som kan brukes i barnehagen. Bruk av materiellet skal fremme barnas evne til egenomsorg og prososial atferd. Tiltaket er en del av serien Psykologisk førstehjelp som implementeres i Norge av Voksne for Barn. Les mer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Multisystemisk terapi – MST

Multisystemisk terapi (MST) er et behandlingstilbud for ungdom i alderen 12-18 år med store atferdsproblemer. I MST legges det spesielt stor vekt på å styrke foreldre/foresattes evne til å håndtere ungdommens antisosiale atferd. Les mer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Urolige spedbarn

Et indikert forebyggende tiltak for spedbarn som har strevd med uro over tid. Tiltaket tilbys som et supplement til helsestasjonens ordinære oppfølgning,og har som mål å reduserer vedvarende vansker med regulering, øke selvregulering til barnet og minske risikoen for vold mot barnet. Les mer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Traumefokusert kognitiv atferdsterapi (TF-CBT)

TF-CBT er en behandlingsmetode for barn i alderes 3 – 18 år med med traumerelaterte psykiske helsevansker. Ulike metoder benyttes for at barnet skal kunne bearbeide tanker og følelser knyttet til traumehendelsen. Målet er å redusere traumerelaterte symptomer. Les mer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Tidlig innsats for barn i risiko (TIBIR) – Foreldre-gruppeintervensjonen

Foreldregruppeintervensjonen tilbys foreldre til barn med begynnende adferdsproblemer i aldersgruppen 4-12 år. Formålet er å stoppe, redusere eller forebygge atferdsvanskene til barn ved å endre samspillet mellom foreldre og barn.
Les mer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Tidlig innsats for barn i risiko (TIBIR) – Rådgiverintervensjonen

TIBIR- Rådgivningsintervensjonen retter seg mot barn i alderen 3-12 år, og har som mål å forebygge og avhjelpe atferdsproblemer hos barn. Hovedfokuset bygger på å endre samspillet mellom foreldre og barn hjemme gjennom rådgivningsmøter. Les mer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Circle of Security (COS) International – Intervention

COS International – Intervention, er en individuelt målrettet intervensjon i gruppe som går over ca. 15-20 ganger. Intervensjonen kan også gjennomføres individuelt. Målsettingen er å styrke tilknytningen mellom foreldre og barn når barn har eller er i risiko for å utvikle tilknytningsproblematikk. Les mer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Parent Management Training – Oregon (PMTO)

Parent Management Training – Oregon (PMTO) er et individuelt behandlingstiltak for foreldre/ foresatte med barn i alderen 4-12 år med alvorlige atferdsproblemer. Gjennom å bedre samspillet mellom foreldre og barn er hovedformålet å redusere, stanse eller forebygge atferdsvansker hos barn. Les mer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket ALFA (Autoritativ lederstil forebygger atferdsproblemer)

ALFA er et opplærings- og veiledningsprogram som er rettet mot lærere der hensikten er å forebygge atferdsproblemer blant elevene. Les mer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket ART (Aggression Replacement Training)

Aggression Replacement Training (ART) er et manualisert tiltak som har til hensikt å forebygge og redusere (behandle) problematferd ved å fremme sosial kompetanse hos barn og unge som har, eller er i ferd med å utvikle, atferdsvansker. Programmet, som først ble utviklet USA, implementeres i Norge av Diakonhjemmet Høgskole.
Les mer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket De utrolige årene – Dinosaurusskolen i smågrupper

Hovedformålet med programmet er å redusere atferdsvansker hos barna og styrke deres sosiale og emosjonelle kompetanse. Dinosaurusskolen tar sikte på å forebygge utvikling av alvorlige atferdsvansker hos barn i denne aldersgruppen og forebygge rus og kriminalitet senere ved å styrke barnets sosiale kompetanse, øke venneferdigheter og redusere tilbøyelighet til trass og konflikt. Les mer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Tidlig innsats for barn i risiko (TIBIR) – Sosial ferdighetstrening for barn

Sosial ferdighetstrening har som mål å lære barn prososiale ferdigheter gjennom individuelle møter i 8 til 10 uker med det aktuelle barnet. Målgruppen for denne opplæringen er ansatte som arbeider direkte med barn med definerte atferdsproblem. Les mer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket De utrolige årene (DUÅ) – Foreldretreningsprogram

De utrolige årene BASIC foreldregrupper er et forelderprogram som skal styrke foreldrenes kompetanse i å forebygge og behandle atferdsproblemer for barn i alderen 3-12 år. Formålet med intervensjonen er lavere frekvens og intensitet av atferdsproblemer hos barnet, samt styrking av barnets sosiale kompetanse og følelsesmessige reaksjoner. Les mer