Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge

Angst og depresjon

Vurdering av tiltaket Grønne tanker – glade barn

Grønne tanker – glade barn er en materiellpakke som kan brukes i barnehagen. Bruk av materiellet skal fremme barnas evne til egenomsorg og prososial atferd. Tiltaket er en del av serien Psykologisk førstehjelp som implementeres i Norge av Voksne for Barn. Les mer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket DU – Depresjonsmestring for ungdom

DU er et tiltak for ungdom i alderen 14–20 år med lette eller moderate symptomer på depresjon. Hovedmålene er å redusere symptomer samt å forebygge utvikling av sykdommen og tilbakefall. DU er utviklet av Trygve Arne Børve og implementeres i Norge gjennom Fagakademiet og Rådet for psykisk helse. Les mer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Traumefokusert kognitiv atferdsterapi (TF-CBT)

TF-CBT er en behandlingsmetode for barn i alderes 3 – 18 år med med traumerelaterte psykiske helsevansker. Ulike metoder benyttes for at barnet skal kunne bearbeide tanker og følelser knyttet til traumehendelsen. Målet er å redusere traumerelaterte symptomer. Les mer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Psykologisk førstehjelp

Psykologisk førstehjelp er i hovedsak selvhjelpsmateriell som retter seg mot barn og unge i alderen 8-18 år. Ved hjelp av arbeidsmateriellet trener barna på hvordan de kan påvirke opplevelsen av vanskelige situasjoner ved å sortere tanker og følelser. Les mer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket SMARTE FORELDRE

SMARTE FORELDRE er et tiltak rettet mot foreldre med engstelige eller triste barn. Hovedmålet er å gi foreldrene kunnskap og ferdigheter de kan bruke for å støtte sine barn. Les mer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket SMART

SMART er en intervensjon for for ungdom fra 14 år med symptomer på angst og/eller depresjon. Målet er redusere symptomene, samt å styrke den sosial kompetansen til ungdommene. Les mer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket VIP (Veiledning og Informasjon om Psykisk helse hos ungdom)

VIP er et helsefremmende og universalforebyggende tiltak som retter seg mot elever i videregående skole og deres psykiske helse, primært ungdom i alderen 16 til 17 år. Hovedmålet er å gjøre ungdom i bedre stand til å ta vare på egen psykisk helse. Les mer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Alle har en psykisk helse

Alle har en psykisk helse er et helsefremmende tiltak, som har som målsetting å forebygge at unge utvikler psykiske vansker. Tiltaket tilbys gjennom et undervisningsprogram for elever i unggdomsskolen, og er initiert av Rådet for psykisk helse. Les mer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Edinburgh-metoden

Edinburgh-metoden er systematisk bruk av screeningverktøyet Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) og oppfølging av de med moderate plager gjennom støttesamtaler etter screening. Hovedmålet er å redusere depresjonssymptomer hos mor, samt redusere negative konsekvenser for barnet. Les mer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Mestringskatten

Mestringskatten brukes for å behandle angst hos barn mellom sju og tretten år. Barna får hjelp til å gjenkjenne følelser og fysiske reaksjoner knyttet til angst, de skal få økt forståelse for egne kognitive reaksjoner på angstframkallende situasjoner, og de skal øke sin evne til å mestre slike situasjoner. Metoden er basert på kognitiv atferdsterapi. Les mer