Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge

Spesialisthelsetjeneste

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Sov bedre!

Sov bedre! er et miljøterapeutisk foreldreveiledningstiltak for barn med søvnvansker, primært prøvd ut overfor barn med autisme. Formålet er å bedre søvnkvaliteten til barna slik at de er uthvilt på dagtid. Les mer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Urolige spedbarn

Et indikert forebyggende tiltak for spedbarn som har strevd med uro over tid. Tiltaket tilbys som et supplement til helsestasjonens ordinære oppfølgning,og har som mål å reduserer vedvarende vansker med regulering, øke selvregulering til barnet og minske risikoen for vold mot barnet. Les mer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket DU – Depresjonsmestring for ungdom

DU er et tiltak for ungdom i alderen 14–20 år med lette eller moderate symptomer på depresjon. Hovedmålene er å redusere symptomer samt å forebygge utvikling av sykdommen og tilbakefall. DU er utviklet av Trygve Arne Børve og implementeres i Norge gjennom Fagakademiet og Rådet for psykisk helse. Les mer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Traumefokusert kognitiv atferdsterapi (TF-CBT)

TF-CBT er en behandlingsmetode for barn i alderes 3 – 18 år med med traumerelaterte psykiske helsevansker. Ulike metoder benyttes for at barnet skal kunne bearbeide tanker og følelser knyttet til traumehendelsen. Målet er å redusere traumerelaterte symptomer. Les mer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket SMARTE FORELDRE

SMARTE FORELDRE er et tiltak rettet mot foreldre med engstelige eller triste barn. Hovedmålet er å gi foreldrene kunnskap og ferdigheter de kan bruke for å støtte sine barn. Les mer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket SMART

SMART er en intervensjon for for ungdom fra 14 år med symptomer på angst og/eller depresjon. Målet er redusere symptomene, samt å styrke den sosial kompetansen til ungdommene. Les mer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Circle of Security (COS) Virginia – Familiemodellen

Circle of Security (COS) har som mål å fremme trygg tilknytning mellom barn og omsorgsperson. Intervensjonen retter seg mot enkelt-familier hvor barn har utviklet, eller er i risiko for å utvikle tilknytningsproblematikk. Familiemodellen er en terapeutisk intervensjon fra COS Virginia. Les mer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket VIP (Veiledning og Informasjon om Psykisk helse hos ungdom)

VIP er et helsefremmende og universalforebyggende tiltak som retter seg mot elever i videregående skole og deres psykiske helse, primært ungdom i alderen 16 til 17 år. Hovedmålet er å gjøre ungdom i bedre stand til å ta vare på egen psykisk helse. Les mer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Circle of Security (COS) International – Intervention

COS International – Intervention, er en individuelt målrettet intervensjon i gruppe som går over ca. 15-20 ganger. Intervensjonen kan også gjennomføres individuelt. Målsettingen er å styrke tilknytningen mellom foreldre og barn når barn har eller er i risiko for å utvikle tilknytningsproblematikk. Les mer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Circle of Security (COS) International – Parenting

COS Parenting er en brukervennlig DVD-basert intervensjon som er en videreutvikling av det psykoedukative materialet som anvendes i COS Intervention. COS Parenting har til hensikt å lære foreldre hva barn trenger for å utvikle trygg tilknytning, og å hjelpe foreldre til å bli bevisste egne utfordringer i å imøtekomme barnets tilknytningsbehov. Les mer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Barnas Time

Barnas Time er et familieorientert tiltak der primærmålgruppe er barn som har foreldre med psykiske og/eller rusproblemer, fra ca. 2 år til 18 år. Det overordnede målet er å redusere aktuelt stress og framtidig sykelighet hos en risikogruppe. Les mer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket SMIL – Styrket Mestring i Livet

SMIL er et gruppebasert lærings- og mestringstilbud for barn og unge i alderen 8-12 år som har foreldre med psykisk sykdom og/ eller rusproblemer. Formålet med tiltaket er å forebygge utviklingsvansker gjennom å gi støtte, informasjon og opplevelse av mestring til barn som pårørende. Les mer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Parent Management Training – Oregon (PMTO)

Parent Management Training – Oregon (PMTO) er et individuelt behandlingstiltak for foreldre/ foresatte med barn i alderen 4-12 år med alvorlige atferdsproblemer. Gjennom å bedre samspillet mellom foreldre og barn er hovedformålet å redusere, stanse eller forebygge atferdsvansker hos barn. Les mer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Mestringskatten

Mestringskatten brukes for å behandle angst hos barn mellom sju og tretten år. Barna får hjelp til å gjenkjenne følelser og fysiske reaksjoner knyttet til angst, de skal få økt forståelse for egne kognitive reaksjoner på angstframkallende situasjoner, og de skal øke sin evne til å mestre slike situasjoner. Metoden er basert på kognitiv atferdsterapi. Les mer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Barneperspektivsamtalen

Barneperspektivsamtalen er et lavterskel helsefremmende tiltak for barn av foreldre med psykisk sykdom og/eller rusmiddelmisbruk. Tiltaket er tilpasset kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten, og fokuserer på risiko- og beskyttelsesfaktorer i de enkelte familiene. Les mer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket De utrolige årene – Dinosaurusskolen i smågrupper

Hovedformålet med programmet er å redusere atferdsvansker hos barna og styrke deres sosiale og emosjonelle kompetanse. Dinosaurusskolen tar sikte på å forebygge utvikling av alvorlige atferdsvansker hos barn i denne aldersgruppen og forebygge rus og kriminalitet senere ved å styrke barnets sosiale kompetanse, øke venneferdigheter og redusere tilbøyelighet til trass og konflikt. Les mer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Forebyggende Familieintervensjon (FFI)

Programmet er i Norge beskrevet som en tilnærming som skal forebygge alvorlige psykiske problemer hos barn og ungdom, der en eller begge foreldrene har psykiske problemer eller rusproblemer. Metoden er primærforebyggende for barna, og den skal iverksettes i familien helst før symptomene hos barna har utviklet seg. Les mer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Mestringsgruppe

Mestringsgrupper er et helsefremmende og forebyggende tiltak som søker å fremme barns livskvalitet gjennom å styrke deres kunnskaper og gi dem opplæring i spesifikke ferdigheter og mestringsstrategier til bruk i hverdagen. Les mer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket De utrolige årene (DUÅ) – Foreldretreningsprogram

De utrolige årene BASIC foreldregrupper er et forelderprogram som skal styrke foreldrenes kompetanse i å forebygge og behandle atferdsproblemer for barn i alderen 3-12 år. Formålet med intervensjonen er lavere frekvens og intensitet av atferdsproblemer hos barnet, samt styrking av barnets sosiale kompetanse og følelsesmessige reaksjoner. Les mer