Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge

PPT

Beskrivelse og vurdering av tiltaket DU – Depresjonsmestring for ungdom

DU er et tiltak for ungdom i alderen 14–20 år med lette eller moderate symptomer på depresjon. Hovedmålene er å redusere symptomer samt å forebygge utvikling av sykdommen og tilbakefall. DU er utviklet av Trygve Arne Børve og implementeres i Norge gjennom Fagakademiet og Rådet for psykisk helse. Les mer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket PALS – Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling

PALS er en skoleomfattende innsatsmodell med mål om å fremme sosiale og skolefaglige ferdigheter samt å forebygge og redusere problematferd blant alle grunnskolens elever (1.-10. klasse). Les mer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket SMART

SMART er en intervensjon for for ungdom fra 14 år med symptomer på angst og/eller depresjon. Målet er redusere symptomene, samt å styrke den sosial kompetansen til ungdommene. Les mer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Tidlig innsats for barn i risiko (TIBIR) – Foreldre-gruppeintervensjonen

Foreldregruppeintervensjonen tilbys foreldre til barn med begynnende adferdsproblemer i aldersgruppen 4-12 år. Formålet er å stoppe, redusere eller forebygge atferdsvanskene til barn ved å endre samspillet mellom foreldre og barn.
Les mer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Zippys venner

Zippys venner er et helsefremmende tiltak iverksatt i barneskolens første til fjerde klasse. Tiltakets overordnede mål er å fremme psykisk helse og å forebygge emosjonelle vansker ved å styrke barns evne til å mestre dagliglivets problemer (stressmestring). Les mer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Circle of Security (COS) Virginia – Gruppemodellen

Circle of Security (COS) har som mål å fremme trygg tilknytning mellom barn og omsorgsperson(er). Målet er å fremme utviklingsstøttende samspill mellom foreldre og barn. Les mer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket VIP (Veiledning og Informasjon om Psykisk helse hos ungdom)

VIP er et helsefremmende og universalforebyggende tiltak som retter seg mot elever i videregående skole og deres psykiske helse, primært ungdom i alderen 16 til 17 år. Hovedmålet er å gjøre ungdom i bedre stand til å ta vare på egen psykisk helse. Les mer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Tidlig innsats for barn i risiko (TIBIR) – Rådgiverintervensjonen

TIBIR- Rådgivningsintervensjonen retter seg mot barn i alderen 3-12 år, og har som mål å forebygge og avhjelpe atferdsproblemer hos barn. Hovedfokuset bygger på å endre samspillet mellom foreldre og barn hjemme gjennom rådgivningsmøter. Les mer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket International Child Development Programme (ICDP) – Program for foreldreveiledning

ICDP er et program med målsetning om å understøtte og fremme psykososial omsorgskompetanse hos personer som har ansvar for barn; foreldre og/eller omsorgspersoner i forskjellige institusjoner. Programmet er lokalbasert og forebyggende og gjennomføres i grupper av omsorgspersoner som ledes av lokale ressurspersoner (pedagogisk personell og helsesøstre) som er trent i intervensjonen. Les mer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Kjærlighet og Grenser

Kjærlighet og Grenser har som mål å forebygge tidlig bruk av rusmidler hos ungdom ved å styrke foreldreferdigheter og familierelasjoner. Programmet er et manualbasert, familieprogram der målgruppen er både ungdommer i alderen 10 til 14 år og deres foreldre. Korus Sør anbefaler at programmet gjennomføres mens ungdom går i 7. klasse. Les mer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Parent Management Training – Oregon (PMTO)

Parent Management Training – Oregon (PMTO) er et individuelt behandlingstiltak for foreldre/ foresatte med barn i alderen 4-12 år med alvorlige atferdsproblemer. Gjennom å bedre samspillet mellom foreldre og barn er hovedformålet å redusere, stanse eller forebygge atferdsvansker hos barn. Les mer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket ALFA (Autoritativ lederstil forebygger atferdsproblemer)

ALFA er et opplærings- og veiledningsprogram som er rettet mot lærere der hensikten er å forebygge atferdsproblemer blant elevene. Les mer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Zero

Zero er et universalforebyggende mobbeprogram for barne- og ungdomstrinnet som har som hovedfokus å redusere mobbing, forebygge at mobbing oppstår, samt øke trivsel på skolen og redusere angst for å bli mobbet. Les mer