Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge

Helsestasjon

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Urolige spedbarn

Et indikert forebyggende tiltak for spedbarn som har strevd med uro over tid. Tiltaket tilbys som et supplement til helsestasjonens ordinære oppfølgning,og har som mål å reduserer vedvarende vansker med regulering, øke selvregulering til barnet og minske risikoen for vold mot barnet. Les mer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket DU – Depresjonsmestring for ungdom

DU er et tiltak for ungdom i alderen 14–20 år med lette eller moderate symptomer på depresjon. Hovedmålene er å redusere symptomer samt å forebygge utvikling av sykdommen og tilbakefall. DU er utviklet av Trygve Arne Børve og implementeres i Norge gjennom Fagakademiet og Rådet for psykisk helse. Les mer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket PALS – Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling

PALS er en skoleomfattende innsatsmodell med mål om å fremme sosiale og skolefaglige ferdigheter samt å forebygge og redusere problematferd blant alle grunnskolens elever (1.-10. klasse). Les mer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Psykologisk førstehjelp

Psykologisk førstehjelp er i hovedsak selvhjelpsmateriell som retter seg mot barn og unge i alderen 8-18 år. Ved hjelp av arbeidsmateriellet trener barna på hvordan de kan påvirke opplevelsen av vanskelige situasjoner ved å sortere tanker og følelser. Les mer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket PIS

PIS er samtalegrupper for barn og unge som har opplevd foreldrenes samlivsbrudd. Tiltaket skal hjelpe barna i å håndtere egen situasjon, frita dem for skyldfølelse og hjelpe dem til å beherske nye mestringsstrategier.
Les mer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket SMARTE FORELDRE

SMARTE FORELDRE er et tiltak rettet mot foreldre med engstelige eller triste barn. Hovedmålet er å gi foreldrene kunnskap og ferdigheter de kan bruke for å støtte sine barn. Les mer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket SMART

SMART er en intervensjon for for ungdom fra 14 år med symptomer på angst og/eller depresjon. Målet er redusere symptomene, samt å styrke den sosial kompetansen til ungdommene. Les mer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Tidlig innsats for barn i risiko (TIBIR) – Foreldre-gruppeintervensjonen

Foreldregruppeintervensjonen tilbys foreldre til barn med begynnende adferdsproblemer i aldersgruppen 4-12 år. Formålet er å stoppe, redusere eller forebygge atferdsvanskene til barn ved å endre samspillet mellom foreldre og barn.
Les mer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Zippys venner

Zippys venner er et helsefremmende tiltak iverksatt i barneskolens første til fjerde klasse. Tiltakets overordnede mål er å fremme psykisk helse og å forebygge emosjonelle vansker ved å styrke barns evne til å mestre dagliglivets problemer (stressmestring). Les mer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Circle of Security (COS) Virginia – Gruppemodellen

Circle of Security (COS) har som mål å fremme trygg tilknytning mellom barn og omsorgsperson(er). Målet er å fremme utviklingsstøttende samspill mellom foreldre og barn. Les mer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket VIP (Veiledning og Informasjon om Psykisk helse hos ungdom)

VIP er et helsefremmende og universalforebyggende tiltak som retter seg mot elever i videregående skole og deres psykiske helse, primært ungdom i alderen 16 til 17 år. Hovedmålet er å gjøre ungdom i bedre stand til å ta vare på egen psykisk helse. Les mer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Tidlig innsats for barn i risiko (TIBIR) – Rådgiverintervensjonen

TIBIR- Rådgivningsintervensjonen retter seg mot barn i alderen 3-12 år, og har som mål å forebygge og avhjelpe atferdsproblemer hos barn. Hovedfokuset bygger på å endre samspillet mellom foreldre og barn hjemme gjennom rådgivningsmøter. Les mer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Edinburgh-metoden

Edinburgh-metoden er systematisk bruk av screeningverktøyet Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) og oppfølging av de med moderate plager gjennom støttesamtaler etter screening. Hovedmålet er å redusere depresjonssymptomer hos mor, samt redusere negative konsekvenser for barnet. Les mer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Venn1

Venn1 er et universalforebyggende undervisningsprogram om ungdomstid og psykisk helse. Hovedmålet er å bidra til økt kunnskap om hva psykisk helse er, forebygge negative holdninger og fordommer, vise hvordan man kan være venn for en som har det vanskelig og gi kunnskap om hvor og hvordan man kan søke hjelp. Les mer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Circle of Security (COS) International – Parenting

COS Parenting er en brukervennlig DVD-basert intervensjon som er en videreutvikling av det psykoedukative materialet som anvendes i COS Intervention. COS Parenting har til hensikt å lære foreldre hva barn trenger for å utvikle trygg tilknytning, og å hjelpe foreldre til å bli bevisste egne utfordringer i å imøtekomme barnets tilknytningsbehov. Les mer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket International Child Development Programme (ICDP) – Program for foreldreveiledning

ICDP er et program med målsetning om å understøtte og fremme psykososial omsorgskompetanse hos personer som har ansvar for barn; foreldre og/eller omsorgspersoner i forskjellige institusjoner. Programmet er lokalbasert og forebyggende og gjennomføres i grupper av omsorgspersoner som ledes av lokale ressurspersoner (pedagogisk personell og helsesøstre) som er trent i intervensjonen. Les mer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Barnas Time

Barnas Time er et familieorientert tiltak der primærmålgruppe er barn som har foreldre med psykiske og/eller rusproblemer, fra ca. 2 år til 18 år. Det overordnede målet er å redusere aktuelt stress og framtidig sykelighet hos en risikogruppe. Les mer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket SMIL – Styrket Mestring i Livet

SMIL er et gruppebasert lærings- og mestringstilbud for barn og unge i alderen 8-12 år som har foreldre med psykisk sykdom og/ eller rusproblemer. Formålet med tiltaket er å forebygge utviklingsvansker gjennom å gi støtte, informasjon og opplevelse av mestring til barn som pårørende. Les mer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Kjærlighet og Grenser

Kjærlighet og Grenser har som mål å forebygge tidlig bruk av rusmidler hos ungdom ved å styrke foreldreferdigheter og familierelasjoner. Programmet er et manualbasert, familieprogram der målgruppen er både ungdommer i alderen 10 til 14 år og deres foreldre. Korus Sør anbefaler at programmet gjennomføres mens ungdom går i 7. klasse. Les mer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Parent Management Training – Oregon (PMTO)

Parent Management Training – Oregon (PMTO) er et individuelt behandlingstiltak for foreldre/ foresatte med barn i alderen 4-12 år med alvorlige atferdsproblemer. Gjennom å bedre samspillet mellom foreldre og barn er hovedformålet å redusere, stanse eller forebygge atferdsvansker hos barn. Les mer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Zero

Zero er et universalforebyggende mobbeprogram for barne- og ungdomstrinnet som har som hovedfokus å redusere mobbing, forebygge at mobbing oppstår, samt øke trivsel på skolen og redusere angst for å bli mobbet. Les mer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Jentesnakk

Jentesnakkmetoden blir omtalt som et universalforebyggende og helsefremmende tiltak, og rusforebygging blir fremhevet som et overordnet mål. Tiltaket tilbys til jenter i alderen 12-18 år, og fokuserer på å øke jenters forutsetning for å skape og ta vare på gode venninnerelasjoner. Les mer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Mestringskatten

Mestringskatten brukes for å behandle angst hos barn mellom sju og tretten år. Barna får hjelp til å gjenkjenne følelser og fysiske reaksjoner knyttet til angst, de skal få økt forståelse for egne kognitive reaksjoner på angstframkallende situasjoner, og de skal øke sin evne til å mestre slike situasjoner. Metoden er basert på kognitiv atferdsterapi. Les mer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Barneperspektivsamtalen

Barneperspektivsamtalen er et lavterskel helsefremmende tiltak for barn av foreldre med psykisk sykdom og/eller rusmiddelmisbruk. Tiltaket er tilpasset kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten, og fokuserer på risiko- og beskyttelsesfaktorer i de enkelte familiene. Les mer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket De utrolige årene – Dinosaurusskolen i smågrupper

Hovedformålet med programmet er å redusere atferdsvansker hos barna og styrke deres sosiale og emosjonelle kompetanse. Dinosaurusskolen tar sikte på å forebygge utvikling av alvorlige atferdsvansker hos barn i denne aldersgruppen og forebygge rus og kriminalitet senere ved å styrke barnets sosiale kompetanse, øke venneferdigheter og redusere tilbøyelighet til trass og konflikt. Les mer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Mestringsgruppe

Mestringsgrupper er et helsefremmende og forebyggende tiltak som søker å fremme barns livskvalitet gjennom å styrke deres kunnskaper og gi dem opplæring i spesifikke ferdigheter og mestringsstrategier til bruk i hverdagen. Les mer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket De utrolige årene (DUÅ) – Foreldretreningsprogram

De utrolige årene BASIC foreldregrupper er et forelderprogram som skal styrke foreldrenes kompetanse i å forebygge og behandle atferdsproblemer for barn i alderen 3-12 år. Formålet med intervensjonen er lavere frekvens og intensitet av atferdsproblemer hos barnet, samt styrking av barnets sosiale kompetanse og følelsesmessige reaksjoner. Les mer