Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge

Familie

Vurdering av tiltaket Grønne tanker – glade barn

Grønne tanker – glade barn er en materiellpakke som kan brukes i barnehagen. Bruk av materiellet skal fremme barnas evne til egenomsorg og prososial atferd. Tiltaket er en del av serien Psykologisk førstehjelp som implementeres i Norge av Voksne for Barn. Les mer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Sov bedre!

Sov bedre! er et miljøterapeutisk foreldreveiledningstiltak for barn med søvnvansker, primært prøvd ut overfor barn med autisme. Formålet er å bedre søvnkvaliteten til barna slik at de er uthvilt på dagtid. Les mer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Multisystemisk terapi – MST

Multisystemisk terapi (MST) er et behandlingstilbud for ungdom i alderen 12-18 år med store atferdsproblemer. I MST legges det spesielt stor vekt på å styrke foreldre/foresattes evne til å håndtere ungdommens antisosiale atferd. Les mer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket PALS – Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling

PALS er en skoleomfattende innsatsmodell med mål om å fremme sosiale og skolefaglige ferdigheter samt å forebygge og redusere problematferd blant alle grunnskolens elever (1.-10. klasse). Les mer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Psykologisk førstehjelp

Psykologisk førstehjelp er i hovedsak selvhjelpsmateriell som retter seg mot barn og unge i alderen 8-18 år. Ved hjelp av arbeidsmateriellet trener barna på hvordan de kan påvirke opplevelsen av vanskelige situasjoner ved å sortere tanker og følelser. Les mer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket SMARTE FORELDRE

SMARTE FORELDRE er et tiltak rettet mot foreldre med engstelige eller triste barn. Hovedmålet er å gi foreldrene kunnskap og ferdigheter de kan bruke for å støtte sine barn. Les mer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket SMART

SMART er en intervensjon for for ungdom fra 14 år med symptomer på angst og/eller depresjon. Målet er redusere symptomene, samt å styrke den sosial kompetansen til ungdommene. Les mer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Tidlig innsats for barn i risiko (TIBIR) – Foreldre-gruppeintervensjonen

Foreldregruppeintervensjonen tilbys foreldre til barn med begynnende adferdsproblemer i aldersgruppen 4-12 år. Formålet er å stoppe, redusere eller forebygge atferdsvanskene til barn ved å endre samspillet mellom foreldre og barn.
Les mer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Circle of Security (COS) International – Intervention

COS International – Intervention, er en individuelt målrettet intervensjon i gruppe som går over ca. 15-20 ganger. Intervensjonen kan også gjennomføres individuelt. Målsettingen er å styrke tilknytningen mellom foreldre og barn når barn har eller er i risiko for å utvikle tilknytningsproblematikk. Les mer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Circle of Security (COS) International – Parenting

COS Parenting er en brukervennlig DVD-basert intervensjon som er en videreutvikling av det psykoedukative materialet som anvendes i COS Intervention. COS Parenting har til hensikt å lære foreldre hva barn trenger for å utvikle trygg tilknytning, og å hjelpe foreldre til å bli bevisste egne utfordringer i å imøtekomme barnets tilknytningsbehov. Les mer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket International Child Development Programme (ICDP) – Program for foreldreveiledning

ICDP er et program med målsetning om å understøtte og fremme psykososial omsorgskompetanse hos personer som har ansvar for barn; foreldre og/eller omsorgspersoner i forskjellige institusjoner. Programmet er lokalbasert og forebyggende og gjennomføres i grupper av omsorgspersoner som ledes av lokale ressurspersoner (pedagogisk personell og helsesøstre) som er trent i intervensjonen. Les mer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Barnas Time

Barnas Time er et familieorientert tiltak der primærmålgruppe er barn som har foreldre med psykiske og/eller rusproblemer, fra ca. 2 år til 18 år. Det overordnede målet er å redusere aktuelt stress og framtidig sykelighet hos en risikogruppe. Les mer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Kjærlighet og Grenser

Kjærlighet og Grenser har som mål å forebygge tidlig bruk av rusmidler hos ungdom ved å styrke foreldreferdigheter og familierelasjoner. Programmet er et manualbasert, familieprogram der målgruppen er både ungdommer i alderen 10 til 14 år og deres foreldre. Korus Sør anbefaler at programmet gjennomføres mens ungdom går i 7. klasse. Les mer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Parent Management Training – Oregon (PMTO)

Parent Management Training – Oregon (PMTO) er et individuelt behandlingstiltak for foreldre/ foresatte med barn i alderen 4-12 år med alvorlige atferdsproblemer. Gjennom å bedre samspillet mellom foreldre og barn er hovedformålet å redusere, stanse eller forebygge atferdsvansker hos barn. Les mer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Forebyggende Familieintervensjon (FFI)

Programmet er i Norge beskrevet som en tilnærming som skal forebygge alvorlige psykiske problemer hos barn og ungdom, der en eller begge foreldrene har psykiske problemer eller rusproblemer. Metoden er primærforebyggende for barna, og den skal iverksettes i familien helst før symptomene hos barna har utviklet seg. Les mer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket De utrolige årene (DUÅ) – Foreldretreningsprogram

De utrolige årene BASIC foreldregrupper er et forelderprogram som skal styrke foreldrenes kompetanse i å forebygge og behandle atferdsproblemer for barn i alderen 3-12 år. Formålet med intervensjonen er lavere frekvens og intensitet av atferdsproblemer hos barnet, samt styrking av barnets sosiale kompetanse og følelsesmessige reaksjoner. Les mer