Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge

Barnevern

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Multisystemisk terapi – MST

Multisystemisk terapi (MST) er et behandlingstilbud for ungdom i alderen 12-18 år med store atferdsproblemer. I MST legges det spesielt stor vekt på å styrke foreldre/foresattes evne til å håndtere ungdommens antisosiale atferd. Les mer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket DU – Depresjonsmestring for ungdom

DU er et tiltak for ungdom i alderen 14–20 år med lette eller moderate symptomer på depresjon. Hovedmålene er å redusere symptomer samt å forebygge utvikling av sykdommen og tilbakefall. DU er utviklet av Trygve Arne Børve og implementeres i Norge gjennom Fagakademiet og Rådet for psykisk helse. Les mer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Psykologisk førstehjelp

Psykologisk førstehjelp er i hovedsak selvhjelpsmateriell som retter seg mot barn og unge i alderen 8-18 år. Ved hjelp av arbeidsmateriellet trener barna på hvordan de kan påvirke opplevelsen av vanskelige situasjoner ved å sortere tanker og følelser. Les mer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket SMART

SMART er en intervensjon for for ungdom fra 14 år med symptomer på angst og/eller depresjon. Målet er redusere symptomene, samt å styrke den sosial kompetansen til ungdommene. Les mer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Tidlig innsats for barn i risiko (TIBIR) – Foreldre-gruppeintervensjonen

Foreldregruppeintervensjonen tilbys foreldre til barn med begynnende adferdsproblemer i aldersgruppen 4-12 år. Formålet er å stoppe, redusere eller forebygge atferdsvanskene til barn ved å endre samspillet mellom foreldre og barn.
Les mer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Circle of Security (COS) Virginia – Gruppemodellen

Circle of Security (COS) har som mål å fremme trygg tilknytning mellom barn og omsorgsperson(er). Målet er å fremme utviklingsstøttende samspill mellom foreldre og barn. Les mer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Circle of Security (COS) Virginia – Familiemodellen

Circle of Security (COS) har som mål å fremme trygg tilknytning mellom barn og omsorgsperson. Intervensjonen retter seg mot enkelt-familier hvor barn har utviklet, eller er i risiko for å utvikle tilknytningsproblematikk. Familiemodellen er en terapeutisk intervensjon fra COS Virginia. Les mer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Tidlig innsats for barn i risiko (TIBIR) – Rådgiverintervensjonen

TIBIR- Rådgivningsintervensjonen retter seg mot barn i alderen 3-12 år, og har som mål å forebygge og avhjelpe atferdsproblemer hos barn. Hovedfokuset bygger på å endre samspillet mellom foreldre og barn hjemme gjennom rådgivningsmøter. Les mer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Circle of Security (COS) International – Parenting

COS Parenting er en brukervennlig DVD-basert intervensjon som er en videreutvikling av det psykoedukative materialet som anvendes i COS Intervention. COS Parenting har til hensikt å lære foreldre hva barn trenger for å utvikle trygg tilknytning, og å hjelpe foreldre til å bli bevisste egne utfordringer i å imøtekomme barnets tilknytningsbehov. Les mer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Barnas Time

Barnas Time er et familieorientert tiltak der primærmålgruppe er barn som har foreldre med psykiske og/eller rusproblemer, fra ca. 2 år til 18 år. Det overordnede målet er å redusere aktuelt stress og framtidig sykelighet hos en risikogruppe. Les mer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Kjærlighet og Grenser

Kjærlighet og Grenser har som mål å forebygge tidlig bruk av rusmidler hos ungdom ved å styrke foreldreferdigheter og familierelasjoner. Programmet er et manualbasert, familieprogram der målgruppen er både ungdommer i alderen 10 til 14 år og deres foreldre. Korus Sør anbefaler at programmet gjennomføres mens ungdom går i 7. klasse. Les mer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Mestringskatten

Mestringskatten brukes for å behandle angst hos barn mellom sju og tretten år. Barna får hjelp til å gjenkjenne følelser og fysiske reaksjoner knyttet til angst, de skal få økt forståelse for egne kognitive reaksjoner på angstframkallende situasjoner, og de skal øke sin evne til å mestre slike situasjoner. Metoden er basert på kognitiv atferdsterapi. Les mer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Barneperspektivsamtalen

Barneperspektivsamtalen er et lavterskel helsefremmende tiltak for barn av foreldre med psykisk sykdom og/eller rusmiddelmisbruk. Tiltaket er tilpasset kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten, og fokuserer på risiko- og beskyttelsesfaktorer i de enkelte familiene. Les mer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket ART (Aggression Replacement Training)

Aggression Replacement Training (ART) er et manualisert tiltak som har til hensikt å forebygge og redusere (behandle) problematferd ved å fremme sosial kompetanse hos barn og unge som har, eller er i ferd med å utvikle, atferdsvansker. Programmet, som først ble utviklet USA, implementeres i Norge av Diakonhjemmet Høgskole.
Les mer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Mestringsgruppe

Mestringsgrupper er et helsefremmende og forebyggende tiltak som søker å fremme barns livskvalitet gjennom å styrke deres kunnskaper og gi dem opplæring i spesifikke ferdigheter og mestringsstrategier til bruk i hverdagen. Les mer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket Slektsfosterhjem

Slektsfosterhjem beskrives som et tiltak med mål om å fremme trygghet, forutsigbarhet og stabilitet i omgang med relasjoner og nettverk, og legge til rette for sunn atferdsutvikling og gi god psykisk velvære for barn som er flyttet fra hjemmet. Les mer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket De utrolige årene (DUÅ) – Foreldretreningsprogram

De utrolige årene BASIC foreldregrupper er et forelderprogram som skal styrke foreldrenes kompetanse i å forebygge og behandle atferdsproblemer for barn i alderen 3-12 år. Formålet med intervensjonen er lavere frekvens og intensitet av atferdsproblemer hos barnet, samt styrking av barnets sosiale kompetanse og følelsesmessige reaksjoner. Les mer